W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Trzebnica
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-16-03-770
REGON: 931935135

Urząd Miejski
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-10-03-432
REGON: 000529924

tel. (+48) 71 312 06 11
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl


Wniosek o wpis/zmianę wpisu/wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Środowisko, rolnictwo
Komórka odpowiedzialna Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Trzebnicy
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
marsz. Józefa Piłsudskiego 1/
55-100 Trzebnica
71 312 06 11
71 312 12 48
sekretariat@um.trzebnica.pl
 
 
Wymagane dokumenty:


Wniosek o wpis/zmianę wpisu

1. Wniosek/zmianę zakresu wpisu o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zawierające: - firmę (nazwę przedsiębiorcy), oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy, - oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia, - podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji,
3. Pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku występowania przez pełnomocnika
4. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

Wykreślenie wpisu

1. Wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
2. Pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku występowania przez pełnomocnika;
3. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.
 
 
Sposób załatwienia sprawy:
Uzyskanie wpisu/zmiany wpisu/ wykreślenie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 
Opłaty:
50,0 zł za uzyskanie wpisu do rejestru; 
25,0 zł za zmianę wpisu w rejestrze; 
17,0 zł w przypadku udzielenia pełnomocnictwa;
17,0 zł – za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w rejestrze, za zaświadczenia o dokonaniu zmian danych zawartych w rejestrze, za wydanie zaświadczenia potwierdzającego wykreślenie z rejestru. 
Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku.
Należności z tytułu opłaty skarbowej należy wpłacić na konto Gminy Trzebnica: nr rachunku: 
73 9591 0004 2001 0000 4431 0107 z dopiskiem: "opłata skarbowa tytułem..."
 
 
Czas załatwienia sprawy:
Dokonanie wpisu/zmiany zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości następuje w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.
Jeżeli organ nie dokona wpisu w ww. terminie, a od dnia wpływu wniosku do organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.
Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Organ dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy oraz wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru.
Odbiór dokumentów następuje w postaci osobistego odbioru bądź drogą pocztową, w zależności od indywidualnych preferencji wnioskodawcy.

 
Wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości następuje w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Nie dotyczy to przypadku, gdy Organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wykreślenie z rejestru nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wykreślenie z rejestru.
Odbiór dokumentów następuje w postaci osobistego odbioru bądź drogą pocztową, w zależności od indywidualnych preferencji wnioskodawcy. 
 
 
Tryb odwoławczy:
1. Odmowa wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium we Wrocławiu za pośrednictwem Burmistrza Gminy Trzebnica. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
2. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej, w drodze decyzji, odmawia wpisu przedsiębiorcy do rejestru:
a. jeżeli wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
b. jeżeli przedsiębiorcę wykreślono z rejestru tej działalności regulowanej w wyniku wydania przez organ prowadzący rejestr decyzji o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku; 
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium we Wrocławiu za pośrednictwem Burmistrza Gminy Trzebnica. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Odwołanie może być wniesione:
- na piśmie złożone w Biurze Obsługi Klienta tutejszego Urzędu,
- za pomocą telefaksu,
- za pomocą tradycyjnej przesyłki pocztowej,
- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePuap.
Odwołanie od decyzji wnosi się do organu odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Gminy Trzebnica.
 
Podstawa prawna:
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519)
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 122)
Rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 10)
Ustawa Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 221)
Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775)
Ustawa o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142)
 
 
Inne informacje:
1. Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 221). Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwany dalej "rejestrem", prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2. Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.
3. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:
a. posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
b. utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
c. spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
d. zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo - transportowej.

2. Wykreślenie z rejestru zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519, ze zm.) następuje:
a) na wniosek przedsiębiorcy,
b) po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy,

W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru,

Załączniki

Powiadom znajomego