W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Trzebnica
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-16-03-770
REGON: 931935135

Urząd Miejski
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-10-03-432
REGON: 000529924

tel. (+48) 71 312 06 11
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Urząd Miejski w Trzebnicy informuje, że przetwarza dane osób fizycznych zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), zwanym dalej RODO, oraz Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000).

Informacja o zasadach przetwarzana danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L z 2016 Nr 119, str. 1) 

Administrator danych:
Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Burmistrz Gminy Trzebnica, dane są przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, 

Inspektor Ochrony Danych:

Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy jest p. Małgorzata Durbajło- Mrowiec. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych wysyłając korespondencję na adres: Urząd Miejski w Trzebnicy, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica oraz e-mailem iod@um.trzebnica.pl. 


Cele przetwarzania i podstawa prawna:
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych Gminy Trzebnica na podstawie art. 6 ust.1 pkt a, b, c,d, e oraz art. 9 ust. 2 pkt c, g RODO: 
Przetwarzanie następuje na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, np. osób dzwoniących do Urzędu Miejskiego; 

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy m.in. w związku z realizacją zawieranych umów na usługi wykonywane na rzecz Administratora (konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości zawarcia i realizacji umowy); 

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Trzebnica, np. w celu wydania decyzji, zezwolenia, zaświadczenia, wypisu z ewidencji; 

Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, np. osób uzależnionych;

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, np. w celu ochrony środowiska. 

Odbiorcy danych: 
Dane osobowe nie są udostępniane/przekazywane, za wyjątkiem podmiotów z którymi administrator podpisał umowy powierzenia przetwarzania danych, np. w celu serwisowania eksploatowanego systemu informatycznego, obsługi prawnej. 


Okres przechowywania danych: 
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu procesu przetwarzania oraz terminów przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, nie krócej niż okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi,o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych(Dz.U.z 2011r. nr 14 poz.67 ze zm.).

Prawa podmiotów danych 
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo :

  • do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
  • do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Obowiązek podania danych 
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych. 

Obowiązek ten wynika z: Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 1997r. nr 123 poz. 779 ze zm.) i przepisów szczegółowych dla poszczególnych zadań gminy. 


Profilowanie
Dane osobowe przetwarzane przez Urząd Miejski w Trzebnicy nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu). 

Zasady udzielania informacji osobom fizycznym

Informacje o sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można uzyskać na podstawie pisemnego wniosku złożonego w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, przesłanego pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Trzebnicy lub sporządzonego w postaci elektronicznej i opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

Powiadom znajomego