W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Trzebnica
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-16-03-770
REGON: 931935135

Urząd Miejski
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-10-03-432
REGON: 000529924

tel. (+48) 71 312 06 11
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl


Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Komunikacja, transport
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego

Sposób załatwienia sprawy:

Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką przedsiębiorca może złożyć:

1. osobiście w biurze stanowiska ds. działalności gospodarczej;

2. przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem do złożenia wniosku;

3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na stronie biznes.gov.pl

4. za pośrednictwem operatora pocztowego.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Trzebnicy
Wydział Spraw Obywatelskich – Urząd Stanu Cywilnego
Stanowisko ds. działalności gospodarczej 
pl. M. J. Piłsudskiego 1 
55 – 100 Trzebnica 
tel. 71 388 81 86 
email: handel@um.trzebnica.pl

 

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

1. Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką;

2. Oświadczenie o spełnianiu wymogu dobrej reputacji – oryginał;

3. Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy – oryginał;

4. W przypadku obcokrajowców spoza Unii Europejskiej i spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego dodatkowo zaświadczenie o niekaralności wystawione przez właściwe organy państwa ich pochodzenia - wydane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku, wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego ustanowionego w Polsce albo właściwego konsula – oryginał; 

5. Dowód rejestracyjny pojazdu (-ów) z przeznaczeniem TAXI – kopia (oryginał do wglądu); 

6. Prawo jazdy – kopia (oryginał do wglądu); 

7. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy – kopia (oryginał do wglądu); 

8. Orzeczenie stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy – kopia (oryginał do wglądu); 

9. Wykaz pojazdów – oryginał; 

10. Dowód uiszczenia opłaty.

 

Informacje o opłatach:

Opłata skarbowa:

17,00 zł – pełnomocnictwo, z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub jeśli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej;

5,00 zł – kopia pełnomocnictwa od każdej pełnej lub zaczętej strony.

Opłata za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką:

Na obszar gminy, w zależności od wnioskowanego przez przedsiębiorcę terminu wynosi:

200,00 zł – od 2 do 15 lat;

250,00 zł – od 15 do 30 lat;

300,00 zł – od 30 do 50 lat.

Za każdy zgłoszony pojazd pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty jak za udzielenie licencji i wynosi:

20,00 zł – od 2 do 15 lat;

25,00 zł – od 15 do 30 lat;

30,00 zł – od 30 do 50 lat.

Za wydanie wypisu z licencji na każdy zgłoszony pojazd pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za udzielenie licencji i wynosi:

2,00 zł – od 2 do 15 lat;

2,50 zł – od 15 do 30 lat;

3,00 zł – od 30 do 50 lat.

Za zmianę licencji polegającą na zmianie danych w niej zawartych pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji i wynosi:

20,00 zł – od 2 do 15 lat;

25,00 zł – od 15 do 30 lat;

30,00 zł – od 30 do 50 lat.

Opłaty można wnieść na rachunek bankowy Gminy Trzebnica:

- opłata za udzielenie, zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, zgłoszenie pojazdu lub wydanie wypisu z licencji: Bank Spółdzielczy w Trzebnicy nr konta: 25 9591 0004 2001 0000 4431 0001

- opłata skarbowa za pełnomocnictwo: Bank Spółdzielczy w Trzebnicy nr konta: 73 9591 0004 2001 0000 4431 0107

W przypadku dokonania opłaty skarbowej lub innej przelewem bankowym należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu.

 

Termin załatwienia sprawy:

do 30 dni.

Zgodnie z art. 35 § 3 sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego powinny być załatwione nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Zgodnie z art. 36 § 1 o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 organ obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 236);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. u. z 2023 r. poz. 2111);

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1220);

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377 z późn. zm.).

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji odmownej organu udzielającego licencji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Burmistrza Gminy Trzebnica, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego). Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając organowi stosowne oświadczenie. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

 

Uwagi, informacje dodatkowe:

1. Taksówce nadawany jest następny wolny numer boczny.

2. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi udzielającemu licencji, wszelkie zmiany danych - nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. Jeżeli powyższe zmiany obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę jej treści.

3. Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W toku prowadzonego postępowania o udzielenie licencji, może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.

Załączniki

Powiadom znajomego