W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Trzebnica
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-16-03-770
REGON: 931935135

Urząd Miejski
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-10-03-432
REGON: 000529924

tel. (+48) 71 312 06 11
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl


Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych podczas dostarczania żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Alkohol
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego

Sposób załatwienia sprawy:

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas dostarczania żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę przedsiębiorca może złożyć:

1. osobiście w biurze stanowiska ds. działalności gospodarczej;

2. przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem do złożenia wniosku;

3. wysłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Trzebnicy;

4. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na stronie biznes.gov.pl

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Trzebnicy
Wydział Spraw Obywatelskich – Urząd Stanu Cywilnego
Stanowisko ds. działalności gospodarczej 
pl. M. J. Piłsudskiego 1 
55 – 100 Trzebnica 
tel. 71 388 81 86 
email: handel@um.trzebnica.pl

 

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas dostarczania żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę.

 

Informacje o opłatach:

Opłata skarbowa:

17,00 zł – pełnomocnictwo, z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub jeśli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej,

5,00 zł – kopia pełnomocnictwa od każdej pełnej lub zaczętej strony.

Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

Przedsiębiorca za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi opłatę na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia, w wysokości proporcjonalnej, co do okresu, z którym wystąpił o zezwolenie.

Roczna opłata podstawowa wynosi:

525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;

525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);

2 100,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłata, o której mowa wyżej dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą.

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych u którego roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

37 500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

37 500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

77 000,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa wyżej, wnoszą opłatę w wysokości podstawowej.

Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty, dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Opłaty można wnieść na rachunek bankowy Gminy Trzebnica:

- opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: Bank Spółdzielczy w Trzebnicy nr konta: 25 9591 0004 2001 0000 4431 0001

- opłata skarbowa za pełnomocnictwo: Bank Spółdzielczy w Trzebnicy nr konta: 73 9591 0004 2001 0000 4431 0107

W przypadku dokonania opłaty skarbowej lub innej przelewem bankowym należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu.

 

Termin załatwienia sprawy:

do 30 dni.

Zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego powinny być załatwione nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Zgodnie z art. 36 § 1 o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 organ obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151);

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 236);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. u. z 2023 r. poz. 2111).

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji odmownej organu zezwalającego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Burmistrza Gminy Trzebnica, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego). Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając organowi stosowne oświadczenie. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

 

Uwagi, informacje dodatkowe:

1. Zezwolenie wydaje się na czas określony do 2 lat;

2. Zmiany stanu faktycznego i prawnego w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu należy zgłaszać organowi zezwalającemu w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Załączniki

Powiadom znajomego