W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Trzebnica
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-16-03-770
REGON: 931935135

Urząd Miejski
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-10-03-432
REGON: 000529924

tel. (+48) 71 312 06 11
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl


Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Sprawy meldunkowe
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego


Sposób załatwienia sprawy:

Obywatel polski dokonuje zameldowania na pobyt stały w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport.

Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru.

Zameldowania się w miejscu pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Trzebnicy
Wydział Spraw Obywatelskich – Urząd Stanu Cywilnego
Stanowisko ds. ewidencji ludności
Pl. M.J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
tel. 71 388 81 99

 

 Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

 
Aby się zameldować w urzędzie przygotuj: 

 1. formularz „zgłoszenie pobytu stałego”. Formularz musi być potwierdzony czytelnym podpisem wraz z datą jego złożenia przez właściciela lokalu/domu lub osobę, która posiada inne prawo do lokalu (np. najemca)
 2. dowód osobisty lub paszport
 3. dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał do wglądu) w szczególności umowa cywilno-prawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu
 4. w przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika – pisemne pełnomocnictwo do zameldowania oraz dowód osobisty pełnomocnika lub paszport.

Aby dokonać zameldowania w formie dokumentu elektronicznego musisz mieć Profil Zaufany na portalu gov.pl lub bezpieczny podpis elektroniczny. Do elektronicznego zgłoszenia należy załączyć:

 1. dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu lub w razie niemożności jego uzyskania – odwzorowanie cyfrowe (skan)
 2. dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, potwierdzające pobyt w tym lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania – odwzorowanie cyfrowe (skan)
 3. w przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika: elektroniczny dokument pełnomocnictwa uwierzytelniony profilem zaufanym ePUAP lub podpisem kwalifikowanym osoby udzielającej pełnomocnictwa.

 

Informacje o opłatach:

Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności dotyczących realizacji obowiązku meldunkowego.

17 zł - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa

Opłaty należy dokonać przelewem, przekazem na konto bankowe Gminy Trzebnica, nr konta: 73 9591 0004 2001 0000 4431 0107 (Bank Spółdzielczy w Trzebnicy) lub kartą płatniczą/blikiem - bezpośrednio na stanowisku, przy którym załatwiasz sprawę.

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

 

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia formularza zgłoszenia pobytu stałego.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1191 z późn. zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2070);
 3. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 57 z późn. zm.);
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).

 

Tryb odwoławczy:

Brak, czynność materialno-techniczna.

 

Uwagi, informacje dodatkowe:

1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

2. Osoba dopełniająca obowiązku zgłoszenia zameldowania na pobyt stały otrzymuje z urzędu zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania.

3. Przy zgłoszeniu pobytu stałego nie jest wymagane wcześniejsze wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu stałego. Zameldowanie w nowym miejscu pobytu stałego skutkuje wymeldowaniem z poprzedniego miejsca zameldowania.

4. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

5. Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonane we właściwym urzędzie stanu cywilnego zastępuje zameldowanie. Datą zameldowania jest data sporządzenia aktu urodzenia.

 

Załączniki

Powiadom znajomego