W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Trzebnicy
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica

NIP: 915-16-03-770
REGON: 931935135

tel. (+48) 71 312 06 11
fax (+48) 71 722 78 56
kom. (+48) 693 332 720

e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl

www: www.trzebnica.pl
adres skrytki ePUAP Gminy Trzebnica
/1y3nd3qd5d/SkrytkaESP

Dowód osobisty

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy dowód osobisty
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego

Treść

Sposób załatwienia sprawy:

Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego.  

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator. Osoba w której imieniu wniosek jest składany musi być obecna przy złożeniu wniosku, z wyjątkiem osoby, która nie ukończyła 5 roku życia.

Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek, nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

Wniosek składa się:

1. osobiście w biurze stanowiska ds. dowodów osobistych;

2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na stronie www.gov.pl (składanie wniosków przez ePUAP możliwe jest do 26 lipca 2021 r.)

O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedająca się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby.

Wniosek można złożyć w dowolnym Urzędzie Gminy.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Trzebnicy
Wydział Spraw Obywatelskich – Urząd Stanu Cywilnego
Stanowisko ds. dowodów osobistych 
pl. M. J. Piłsudskiego 1 
55 – 100 Trzebnica 
tel. 71 388 81 87

 

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego (wniosek jest sporządzany na miejscu przez pracownika);

2. Dowód osobisty lub paszport (jeśli taki dokument się posiada);

3. Aktualna fotografia.

Aktualna fotografia odzwierciedlająca, w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego przedstawiający ją bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.

Do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, oraz obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, która:

1. pokazuje wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami,

2. przedstawia osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami

– o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2‒4 ustawy o dowodach osobistych.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami - po przedstawieniu orzeczenia o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573), a osoba nosząca nakrycie głowy  zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny (po przedstawieniu zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej).

W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami. 

Fotografię wykonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Fotografia dołączana do wniosku składanego w formie papierowej powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.

Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach, co najmniej 492 x 633 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak, aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 × 45 mm spełniającą wymogi opisane wyżej.

 

Informacje o opłatach:

Nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego – art. 23 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 816 z późn. zm.).

 

Termin załatwienia sprawy:

Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 816 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 670 z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2020 r. poz. 31);

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2019 r. poz. 400). 

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Burmistrza Gminy Trzebnica w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając organowi stosowne oświadczenie. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

 

Uwagi, informacje dodatkowe:

 

Postępowanie w razie wymiany lub unieważnienia dowodu osobistego:

Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego należy złożyć w przypadku:

1. Upływu terminu ważności dowodu osobistego albo upływu terminu ważności dowodu osobistego w przypadku, o którym mowa w art. 12g ust. 3 ustawy o dowodach osobistych;

2. Zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego;

3. Zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;

4. Utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;

4a. Unieważnienia certyfikatów, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 2-4 ustawy o dowodach osobistych;

4b. Żądania wymiany dowodu osobistego:

a) na dowód osobisty z warstwą elektroniczną;

b) w którego warstwie elektronicznej nie ma zamieszczonego certyfikatu podpisu osobistego lub certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia;

c) uniemożliwiającego identyfikację i uwierzytelnienie lub złożenie podpisu osobistego;

4c. Ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym w warstwie elektronicznej został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego;

5. Przekazania do organu gminy lub do konsula Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego;

5a. Przedstawienia przez posiadacza dowodu osobistego organowi gminy potwierdzenia złożenia organowi uprawnionemu do prowadzenia dochodzeń zawiadomienia o podejrzeniu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, w tym serii i numeru dowodu osobistego, albo przedstawienia dokumentu potwierdzającego wszczęcie z urzędu czynności przez ten organ, albo przedstawienia decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzającej naruszenie przepisów o ochronie danych w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, w tym serii i numeru dowodu osobistego.

UWAGA: Zmiana adresu miejsca zameldowania po 1 marca 2015 r. nie stanowi podstawy do wymiany dowodu osobistego, nawet jeżeli wydany dowód zawiera informacje o adresie zameldowania.

Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego występuje się:

a) co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego;

b) niezwłocznie w przypadkach, o których mowa w pkt 2-4 i 5a ustawy o dowodach osobistych.

 

Utrata i uszkodzenie dowodu osobistego:

1. Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - dowolnemu konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej;

2. Zgłoszenia można dokonać w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w organie gminy, który wydał dowód osobisty;

3. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu;

4. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator;

4a. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania zgłoszenia;

5. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia organowi gminy lub konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego;

6. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego, oraz posiadaczowi dowodu osobistego przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał tego zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie;

7. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące;

8. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest wydawane nieodpłatnie;

9. Utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego zgłasza się na formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego;

10. Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument organowi dowolnej gminy, Policji, innemu organowi administracji publicznej lub konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej. Organy te przekazują niezwłocznie dowód osobisty organowi, który go wydał, w celu unieważnienia dokumentu;

11. Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, może, bez zbędnej zwłoki, przekazać ten dokument posiadaczowi dowodu osobistego. W tym przypadku posiadacz dokumentu może również zawiadomić organy, o których mowa pkt 10, o utracie dowodu osobistego, w celu jego unieważnienia;

12. Osoba posiadająca dowód osobisty, która utraciła obywatelstwo polskie, jest obowiązana niezwłocznie zwrócić go do organu dowolnej gminy lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Dowód osobisty podlega unieważnieniu:

1. Z dniem zgłoszenia do organu dowolnej gminy lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego przez jego posiadacza lub przekazania do organu dowolnej gminy lub do konsula Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego;

2. Z dniem utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu posiadacza dowodu osobistego lub wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego, o której mowa w art. 32 ustawy o dowodach osobistych;

3. Z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego, w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 3 i 4b ustawy o dowodach osobistych;

4. Z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego, w przypadku, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy o dowodach osobistych, o ile nie upłynął termin ważności dotychczas posiadanego dowodu osobistego;

5. Z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego, w przypadku, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o dowodach osobistych;

5a. Z dniem uprawomocnienia się orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym posiadacza dowodu osobistego, w przypadku, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 4c ustawy o dowodach osobistych;

5b. Z chwilą zgłoszenia zawieszenia certyfikatów, w przypadku, o którym mowa w art. 32c ustawy o dowodach osobistych;

5c. Z chwilą zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, w przypadku, o którym mowa w art. 47 ust. 3a ustawy o dowodach osobistych;

5d. Z dniem zgłoszenia utraty dowodu osobistego, w przypadku, o którym mowa w art. 47 ust. 9 ustawy o dowodach osobistych;

6. Po upływie 4 miesięcy od zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o dowodach osobistych, o ile wcześniej nie nastąpiło unieważnienie dowodu osobistego na podstawie przepisu pkt 5;

7. Z dniem zgłoszenia do organu dowolnej gminy nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych, o którym mowa w art. 48a ust. 1 ustawy o dowodach osobistych.

 

Odbiór dowodu osobistego:

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli osoba ta:

1. nie ukończyła 5. roku życia albo

2. nie posiada zdolności do czynności prawnych i była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy.

W przypadku, gdy wniosek został złożony w trybie art. 26 ust. 1 ustawy o dowodach osobistych odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.

Dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun prawny.

Dowód osobisty wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator.

 

Informacje dot. e-dowodu:

1. Dowód osobisty posiada warstwę graficzną i warstwę elektroniczną.

2. E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Każdy dowód osobisty wydawany od 4 marca 2019 r.  jest e-dowodem i zawiera warstwę elektroniczną.

3. E-dowód ma nowy numer CAN, który służy do połączenia z warstwą elektroniczną dowodu.

4. Warstwa elektroniczna może zawierać 3 certyfikaty:

a) certyfikat obecności – jest w każdym dowodzie i jest aktywny. Nie wymaga kodu PIN. Służy do potwierdzenia swojej obecności w wybranych placówkach i urzędach. W przyszłości będzie można za jego pomocą potwierdzić obecność na przykład w placówkach służby zdrowia.  

b) certyfikat identyfikacji i uwierzytelniania – jest w dowodzie osoby, która ma pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych w związku z czym jest zamieszczany również w dowodzie małoletnich, którzy ukończyli 13 rok życia. Wymaga aktywacji poprzez ustawienie 4-cyfrowego kodu PIN. Działa tak jak profil zaufany. Służy do logowania się na platformach usługowych – na przykład obywatel.gov.pl. Pozwala też na skorzystanie z e-usług – na przykład na podpisanie wniosku o odpis aktu stanu cywilnego.

c) certyfikat podpisu osobistego – jest dostępny na wniosek. W imieniu osób niepełnoletnich taki wniosek składa rodzic. Certyfikat podpisu osobistego wymaga aktywacji poprzez ustawienie 6-cyfrowego kodu PIN. Działa tak jak certyfikat kwalifikowany (podpis elektroniczny). Służy do elektronicznego podpisywania umów i pism. Obie strony – nadawca i odbiorca – muszą się zgodzić na podpisanie dokumentu za pomocą certyfikatu podpisu osobistego.

5. Aby używać e-dowodu w domu, trzeba mieć czytnik i oprogramowanie lub telefon z funkcją NFC i aplikacją eDO App. Oprogramowanie do czytnika można pobrać ze strony edowod.gov.pl a aplikację ze sklepu Google Play lub App Store. Na stronie znajduje się również opis wymagań jakie powinien spełniać czytnik.

6. Kody PIN można ustawić w dowolnym urzędzie miasta lub gminy przy odbiorze dokumentu lub w dowolnym czasie po odbiorze. Zmienić kod PIN można samemu w domu.

7. Kod PUK służy do odblokowania kodów PIN. Nie ma możliwości otrzymania drugiego kodu PUK. Można natomiast odblokować kody PIN bez kodu PUK w dowolnym urzędzie miasta lub gminy.  

8. Kod PUK zabiera się do domu. Można go również zostawić w urzędzie i odebrać, gdy będzie potrzebny.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane