W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Trzebnica
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-16-03-770
REGON: 931935135

Urząd Miejski
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-10-03-432
REGON: 000529924

tel. (+48) 71 312 06 11
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl


Dowód osobisty

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Dowód osobisty
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego

Sposób załatwienia sprawy:

Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego.  

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun lub kurator. Osoba w której imieniu wniosek jest składany musi być obecna przy złożeniu wniosku, z wyjątkiem osoby, która nie ukończyła 5 roku życia.

Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek, nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

Wniosek składa się na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej:

1. osobiście w biurze stanowiska ds. dowodów osobistych;

2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na stronie www.gov.pl (dotyczy osób, które nie ukończyły 12. roku życia);

3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na stronie www.gov.pl - w przypadku osób powyżej 12. roku życia wnioskodawca może złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego, niezawierający odwzorowania własnoręcznego podpisu oraz odcisków palców. W takiej sytuacji osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego jest obowiązana w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku zgłosić się do organu gminy, w której złożyła wniosek, w celu złożenia i odwzorowania podpisu własnoręcznego na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej oraz pobrania odcisków palców.  W przypadku wniosku o wydanie dowodu osobistego dla osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wraz z osobą ubiegającą się o wydanie dowodu osobistego jest obowiązany zgłosić się wnioskodawca i złożyć podpis na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej.

O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedająca się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który po uprawdopodobnieniu przez wnioskodawcę zaistniałego przypadku zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba, że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.

Wniosek można złożyć w dowolnym Urzędzie Gminy.

Podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego pobiera się odciski palców od osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, która ukończyła 12. rok życia.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Trzebnicy
Wydział Spraw Obywatelskich – Urząd Stanu Cywilnego
Stanowisko ds. dowodów osobistych 
pl. M. J. Piłsudskiego 1 
55 – 100 Trzebnica 
tel. 71 388 81 87

 

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

1. Dowód osobisty lub paszport (jeśli taki dokument się posiada);

2. Aktualna fotografia.

Do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, i odzwierciedlającą w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego.

Fotografię wykonuję się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Osoba na fotografii patrzy na wprost oraz ma naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice.

Osoba na fotografii jest przedstawiona bez nakrycia głowy. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, a osoba ta przedłoży zaświadczenie o przynależności do kościoła lub innego związku wyznaniowego zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z właściwymi dla nich przepisami.

Osoba może także załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile uprawdopodobni, że taka potrzeba wynika z konsekwencji przebytego leczenia lub zaistniałego wypadku.

Osoba na fotografii jest przedstawiona bez okularów z ciemnymi szkłami. Osoba z wadą narządu wzroku może załączyć fotografie przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, o ile osoba ta przedłoży orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16. roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.

Osoba, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, a także osoba, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie wymogów fotografii dot. patrzenia na wprost, naturalnego wyrazu twarzy, zamkniętych ust, twarzy nieprzysłoniętej włosami, widocznych brwi, oczów i źrenic, może załączyć fotografię nie spełniająca tych wymogów.

Fotografia osoby do 5. roku życia może nie spełniać wymogów dot. patrzenia na wprost, naturalnego wyrazu twarzy, zamkniętych ust, twarzy nieprzysłoniętej włosami, widocznych brwi, oczów i źrenic.

Fotografię załączaną do wniosku o wydanie dowodu osobistego składanego na piśmie utrwalonym w postaci papierowej wykonuje się na papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.

Do wniosku składanego na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492 x 633 piksele (szerokość x wysokość) i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak, aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 × 45 mm (szerokość x wysokość) i spełniała wymogi opisane wyżej.

 

Informacje o opłatach:

Nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego – art. 23 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.

 

Termin załatwienia sprawy:

Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 671 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572);

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 57 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 564)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2023 r. poz. 2798);

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1431). 

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Burmistrza Gminy Trzebnica w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając organowi stosowne oświadczenie. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

 

Uwagi, informacje dodatkowe:

 

Postępowanie w razie wymiany lub unieważnienia dowodu osobistego:

Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego należy złożyć w przypadku:

1. Upływu terminu ważności dowodu osobistego albo upływu terminu ważności dowodu osobistego w przypadku, o którym mowa w art. 12g ust. 3 ustawy o dowodach osobistych;

2. Zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego oraz zmiany nazwy miejsca urodzenia;

3. Zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;

4. Utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;

4a. Unieważnienia certyfikatów, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 2-4 ustawy o dowodach osobistych;

4b. Żądania wymiany dowodu osobistego:

a) na dowód osobisty z warstwą elektroniczną;

b) w którego warstwie elektronicznej nie ma zamieszczonego certyfikatu podpisu osobistego lub certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia;

c) uniemożliwiającego identyfikację i uwierzytelnienie lub złożenie podpisu osobistego;

d) którego warstwa elektroniczna nie zawiera odcisków palców;

4c. Ubezwłasnowolnienia całkowitego posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym został zamieszczony certyfikat identyfikacji i uwierzytelniania lub certyfikat podpisu osobistego, albo ubezwłasnowolnienia częściowego posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym w warstwie elektronicznej został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego;

5. Przekazania do organu gminy lub do konsula Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego;

5a. Uprawdopodobnienia przez posiadacza dowodu osobistego podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania jego danych osobowych w tym serii i numeru dowodu osobistego;

5b. Stwierdzenia przez organ gminy wady technicznej dowodu osobistego lub błędnej personalizacji.

UWAGA: Zmiana adresu miejsca zameldowania po 1 marca 2015 r. nie stanowi podstawy do wymiany dowodu osobistego, nawet jeżeli wydany dowód zawiera informacje o adresie zameldowania.

Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego występuje się:

a) co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego;

b) niezwłocznie w przypadkach, o których mowa w pkt 2-4 i 5a ustawy o dowodach osobistych.

 

Utrata i uszkodzenie dowodu osobistego:

1. Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza ten fakt niezwłocznie osobiście organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - dowolnemu konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem;

2. Zgłoszenia można dokonać na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, w organie gminy, który wydał dowód;

3. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać na piśmie utrwalonym w postaci papierowej za pomocą poczty lub telefaksu;

3a. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego za pomocą usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego ds. informatyzacji po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne może dokonać posiadacz dowodu osobistego;

4. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun lub kurator;

4a. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania zgłoszenia;

5. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia organowi gminy lub konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego;

6. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, oraz posiadaczowi dowodu osobistego przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał tego zgłoszenia na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie;

7. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące;

8. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest wydawane nieodpłatnie;

9. Utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego zgłasza się na formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego;

10. Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument organowi dowolnej gminy, Policji, innemu organowi administracji publicznej lub konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej. Organy te przekazują niezwłocznie dowód osobisty organowi, który go wydał, w celu unieważnienia dokumentu;

11. Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, może, bez zbędnej zwłoki, przekazać ten dokument posiadaczowi dowodu osobistego. W tym przypadku posiadacz dokumentu może również zawiadomić organy, o których mowa pkt 10, o utracie dowodu osobistego, w celu jego unieważnienia;

12. Osoba posiadająca dowód osobisty, która utraciła obywatelstwo polskie, jest obowiązana niezwłocznie zwrócić go do organu dowolnej gminy lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Dowód osobisty podlega unieważnieniu:

1. Z dniem zgłoszenia do organu dowolnej gminy lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego przez jego posiadacza lub przekazania do organu dowolnej gminy lub do konsula Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego;

2. Z dniem utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu posiadacza dowodu osobistego lub wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego, o której mowa w art. 32 ustawy o dowodach osobistych;

3. Z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego, w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 3 i 4b ustawy o dowodach osobistych;

4. Z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego, w przypadku, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy o dowodach osobistych, o ile nie upłynął termin ważności dotychczas posiadanego dowodu osobistego;

5. Z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego, w przypadku, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o dowodach osobistych;

5a. Z dniem uprawomocnienia się orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym posiadacza dowodu osobistego, w przypadku, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 4c ustawy o dowodach osobistych;

5b. Z chwilą zgłoszenia zawieszenia certyfikatów, w przypadku, o którym mowa w art. 32c ustawy o dowodach osobistych;

5c. Z chwilą zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, w przypadku, o którym mowa w art. 47 ust. 3a ustawy o dowodach osobistych;

5d. Z dniem zgłoszenia utraty dowodu osobistego, w przypadku, o którym mowa w art. 47 ust. 9 ustawy o dowodach osobistych;

6. Z dniem następującym po upływie 120 dni od dokonania w rejestrze PESEL zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym;

7. Z dniem zgłoszenia do organu dowolnej gminy podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych, o którym mowa w art. 48a ust. 1 ustawy o dowodach osobistych;

8. Z dniem stwierdzenia przez organ gminy wady technicznej dowodu osobistego lub błędnej personalizacji.

 

Odbiór dowodu osobistego:

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby, z wyjątkiem osoby, która:

1. nie ukończyła 5. roku życia albo

2. ukończyła 5. rok życia i nie ukończyła 12. roku życia, jeżeli ta osoba była obecna przy składaniu wniosku.

Odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności, w przypadku gdy:

1. wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony w trybie art. 26 ust. 1 ustawy o dowodach osobistych;

2. osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego powiadomi organ gminy o niemożności osobistego odebrania dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia tego wniosku.

Dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun.

Dowód osobisty wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator.

Dowód może odebrać również rodzic, który nie składał wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Informacje dot. e-dowodu:

1. Dowód osobisty posiada warstwę graficzną i warstwę elektroniczną.

2. E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Każdy dowód osobisty wydawany od 4 marca 2019 r.  jest e-dowodem i zawiera warstwę elektroniczną.

3. E-dowód ma nowy numer CAN, który służy do połączenia z warstwą elektroniczną dowodu.

4. Warstwa elektroniczna może zawierać 3 certyfikaty:

a) certyfikat obecności – jest w każdym dowodzie i jest aktywny. Nie wymaga kodu PIN. Służy do potwierdzenia swojej obecności w wybranych placówkach i urzędach. W przyszłości będzie można za jego pomocą potwierdzić obecność na przykład w placówkach służby zdrowia.  

b) certyfikat identyfikacji i uwierzytelniania – jest w dowodzie osoby, która ma pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych w związku z czym jest zamieszczany również w dowodzie małoletnich, którzy ukończyli 13 rok życia. Wymaga aktywacji poprzez ustawienie 4-cyfrowego kodu PIN. Działa tak jak profil zaufany. Służy do logowania się na platformach usługowych – na przykład obywatel.gov.pl. Pozwala też na skorzystanie z e-usług – na przykład na podpisanie wniosku o odpis aktu stanu cywilnego.

c) certyfikat podpisu osobistego – jest dostępny na wniosek. W imieniu osób niepełnoletnich taki wniosek składa rodzic. Certyfikat podpisu osobistego wymaga aktywacji poprzez ustawienie 6-cyfrowego kodu PIN. Działa tak jak certyfikat kwalifikowany (podpis elektroniczny). Służy do elektronicznego podpisywania umów i pism. Obie strony – nadawca i odbiorca – muszą się zgodzić na podpisanie dokumentu za pomocą certyfikatu podpisu osobistego.

5. Aby używać e-dowodu w domu, trzeba mieć czytnik i oprogramowanie lub telefon z funkcją NFC i aplikacją eDO App. Oprogramowanie do czytnika można pobrać ze strony edowod.gov.pl a aplikację ze sklepu Google Play, App Store lub Huawei AppGallery. Na stronie znajduje się również opis wymagań jakie powinien spełniać czytnik.

6. Kody PIN można ustawić w dowolnym urzędzie miasta lub gminy przy odbiorze dokumentu lub w dowolnym czasie po odbiorze. Zmienić kod PIN można samemu w domu.

7. Kod PUK służy do odblokowania kodów PIN. Nie ma możliwości otrzymania drugiego kodu PUK. Można natomiast odblokować kody PIN bez kodu PUK w dowolnym urzędzie miasta lub gminy.  

8. Kod PUK zabiera się do domu. Można go również zostawić w urzędzie i odebrać, gdy będzie potrzebny.

Załączniki

Powiadom znajomego