W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Trzebnica
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-16-03-770
REGON: 931935135

Urząd Miejski
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-10-03-432
REGON: 000529924

tel. (+48) 71 312 06 11
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl


Rejestracja działalności gospodarczej

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Działalność gospodarcza
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego

Sposób załatwienia sprawy:

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zmiana wpisu w CEIDG oraz innych danych, zawieszenie i wznowienie wykonywania działalności gospodarczej a także wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG dokonuje się na wniosek. Wniosek składa się na formularzu CEIDG-1.

Osoba fizyczna może złożyć wniosek:

1. osobiście (okazując dokument tożsamości) w biurze stanowiska ds. działalności gospodarczej;

2. przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem do złożenia wniosku lub uwidocznionego we wpisie w CEIDG;

3. wysłać listem poleconym na adres Urzędu Miejskiego w Trzebnicy - w tym przypadku istnieje konieczność poświadczenia własnoręczności podpisu przez notariusza;

4. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na stronie biznes.gov.pl

Wniosek można złożyć w dowolnym Urzędzie Gminy.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Trzebnicy
Wydział Spraw Obywatelskich – Urząd Stanu Cywilnego
Stanowisko ds. działalności gospodarczej
pl. M. J. Piłsudskiego 1
55 – 100 Trzebnica
tel. 71 388 81 86
email: handel@um.trzebnica.pl

 

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

1. Formularz CEIDG-1;

2. Dokument tożsamości;

3. Pełnomocnictwo - w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika, który nie jest uwidoczniony we wpisie w CEIDG;

4. Oryginał dokumentu potwierdzającego aktualny status pobytu - dotyczy osób zagranicznych o których mowa w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Informacje o opłatach:

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie podlega opłacie.

Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł, z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub jeśli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej. Kopia pełnomocnictwa 5,00 zł – od każdej pełnej lub zaczętej strony.

Uwaga w przypadku, gdy pełnomocnik jest uwidoczniony we wpisie przedsiębiorcy w CEIDG nie dołącza się pełnomocnictwa i nie podlega opłacie skarbowej.

Wpłaty na konto bankowe Gminy Trzebnica: Bank Spółdzielczy w Trzebnicy, Nr rachunku: 73 9591 0004 2001 0000 4431 0107 dopisek: "opłata skarbowa tytułem..." . W przypadku dokonania opłaty skarbowej przelewem bankowym należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu.

 

Termin załatwienia sprawy:

- wydanie potwierdzenia przyjęcia wniosku w momencie złożenia wniosku;
- przekształcenie wniosku na postać dokumentu elektronicznego i przesłanie wniosku do CEIDG organ gminy ma jeden dzień roboczy.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t.j. Dz. z 2022 r. poz. 541);

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 236);

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 470);

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. z 2021 r. poz. 170);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).

 

Tryb odwoławczy:

Od czynności organu gminy związanych z przyjęciem wniosku polegających na weryfikacji wniosku, przekształcenia go na postać dokumentu elektronicznego i przesłaniu go do CEIDG nie przysługują żadne środki odwoławcze.

 

Uwagi, informacje dodatkowe:

1. Przedsiębiorca składa jeden wniosek (formularz CEIDG-1) o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, który jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym (NIP), zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany (ZUS) lub zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników (KRUS).

2. Organem ewidencyjnym jest minister właściwy ds. gospodarki;

3. System CEIDG przekazuje dane z wniosku do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, właściwego oddziału ZUS lub KRUS oraz do właściwego Urzędu Statystycznego;

4. Wpisowi do ewidencji podlegają osoby fizyczne, w tym również zamierzające wykonywać działalność gospodarczą na podstawie koncesji, zezwoleń i licencji;

5. Przedmiot działalności gospodarczej określa się zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (podklasa np. 43.31.Z – Tynkowanie). Klasyfikacja PKD jest dostępna na stronie internetowej https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd lub na miejscu w biurze stanowiska ds. działalności gospodarczej;

6. Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłosić się w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego (do ZUS-u);

7. Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłaszać wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.

Załączniki

Powiadom znajomego