W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Trzebnica
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-16-03-770
REGON: 931935135

Urząd Miejski
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-10-03-432
REGON: 000529924

tel. (+48) 71 312 06 11
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl


Obowiązek nauki

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Edukacja, oświata
Komórka odpowiedzialna Wydział Oświaty

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Trzebnicy  
pl. M. J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
Biuro Obsługi Klienta – osobiście lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e – PUAP lub Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Trzebnicy – pok. nr 42  (w bezpośrednim kontakcie z pracownikiem).

Godziny przyjmowania klientów:
Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.

Ogólny opis:
1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.
2. Gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie tej gminy.
3. Rodzice dziecka podlegającego ww. obowiązkowi, na żądanie Burmistrza gminy, na terenie której dziecko mieszka są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.
4. Niespełnianie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
5. Przez niespełnienie obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% :
- dni zajęć w szkole ponadpodstawowej (publicznej lub niepublicznej) lub placówce
- zajęć przygotowania zawodowego u pracodawcy
- zajęć na kwalifikacyjnym kursie zawodowym.

Informacje dodatkowe:
1. Po ukończeniu szkoły podstawowej obowiązek nauki spełnia się przez:
- uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły  ponadpodstawowej;
- realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy.
2. Uczeń, który ukończył szkołę ponadpodstawową przed ukończeniem 18 roku życia, może również spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły wyższej lub na kwalifikacyjne kursy zawodowe.
3. Obowiązek nauki może być również spełniany przez uczęszczanie odpowiednio do szkoły:
- za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej;
- przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.
4. Za spełnianie obowiązku nauki uznaje się również udział dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno –wychowawczych, organizowanych zgodnie z przepisami z wydanymi na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 685 ze zm.).
5. Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych, pracodawcy oraz osoby kierujące podmiotami prowadzącymi kwalifikacyjne kursy zawodowe, są obowiązani powiadomić Burmistrza Gminy, na terenie której mieszka absolwent szkoły podstawowej, który nie ukończył 18 lat, o przyjęciu go do szkoły albo w celu przygotowania zawodowego albo na kwalifikacyjny kurs zawodowy, w terminie 14 dni od dnia przyjęcia absolwenta, oraz informować o zmianach w spełnianiu obowiązku nauki przez absolwenta szkoły podstawowej, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian.

Informacja dla rodziców:
1. W przypadku braku informacji (od dyrektora szkoły ponadpodstawowej) o miejscu spełniania obowiązku nauki przez mieszkańca Gminy Trzebnica, rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie Burmistrza Gminy Trzebnica, są obowiązani poinformować o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie (art. 40 ust. 2 Prawa oświatowego).
2. Wskazanie miejsca spełniania obowiązku nauki przedstawia się w formie informacji o  formie spełniania obowiązku nauki młodzieży w wieku 16-18 lat i zmianach w tym zakresie, wykorzystując druk dostępny do pobrania.

Postępowanie egzekucyjne:
Niespełnianie obowiązku nauki podlega egzekucji administracyjnej na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe. Środkiem przymuszającym do wyegzekwowania obowiązku nauki jest grzywna w celu przymuszenia. Organem egzekucyjnym co do w/w obowiązków egzekucyjnych jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Dla gminy Trzebnica organem egzekucyjnym jest Burmistrz Gminy Trzebnica.

Podstawa prawna:
1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.) – art. 70.1. „Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonania obowiązku szkolnego określa ustawa.”
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).

 

Załączniki

Powiadom znajomego