W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Trzebnica
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-16-03-770
REGON: 931935135

Urząd Miejski
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-10-03-432
REGON: 000529924

tel. (+48) 71 312 06 11
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl


Udostępnienie danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Udostępnianie danych
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego

Sposób załatwienia sprawy:

Dane jednostkowe udostępnia się na wniosek osób lub jednostek organizacyjnych złożony w formie: 

 1. Pisemnej w Wydziale Spraw Obywatelskich – Urząd Stanu Cywilnego (pokój 37).  Wniosek można przesłać również za pośrednictwem operatora pocztowego.
 2. Dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Oznacza to, że wniosek ma być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

Ważne:

Wniosek o udostępnienie danych z rejestru PESEL można skierować do dowolnego organu gminy na terenie kraju.

Nie udostępnia się danych jednostkowych z rejestru PESEL podmiotom publicznym, którym wydana została decyzja administracyjna zezwalająca na dostęp do rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych (tzw. decyzja teletransmisyjna). Dane z rejestru PESEL podmioty te uzyskiwać mogą wyłącznie samodzielnie w ramach posiadanego dostępu do rejestru PESEL w trybie teletransmisji danych.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Trzebnicy
Wydział Spraw Obywatelskich – Urząd Stanu Cywilnego
Stanowisko ds. ewidencji ludności
Pl. M.J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
tel. 71 388 81 99

 

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

 1. Wniosek o udostępnienie danych (wniosek należy czytelnie podpisać).
 2. Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie jednostkowych danych tj. danych dotyczących jednej osoby w kwocie 31 zł
 3. Pełnomocnictwo jeżeli strona działa przez pełnomocnika.
 4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej pełnomocnictwo jeżeli strona działa przez pełnomocnika.
 5. Dokumenty  mogące potwierdzić interes prawny, między innymi: wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione (np. wyroki sądowe, umowy, wezwania do zapłaty, faktury, postanowienia i decyzje innych organów).

 

Informacje o opłatach:

 • 31 zł - opłata za udostępnienie jednostkowych danych tj. danych dotyczących jednej osoby albo imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.
 • 17 zł - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa, gdy strona działa przez pełnomocnika.

Opłatę można wnieść na miejscu kartą płatniczą lub na rachunek bankowy:

 • Opłata za udostępnienie danych: Bank Spółdzielczy w Trzebnicy nr rachunku 25 9591 0004 2001 0000 4431 0001
 • Opłata za złożenie pełnomocnictwa: Bank Spółdzielczy w Trzebnicy nr rachunku 73 9591 0004 2001 0000 4431 0107

 

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1191 z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z poźn. zm.);
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111);
 4. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1493);
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2017 r. poz. 2482).

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji odmawiającej udostępnienia danych przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Burmistrza Gminy Trzebnica w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

Uwagi, informacje dodatkowe:

 1. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.
 2. Potrzeba uzyskania danych może wynikać z interesu prawnego lub faktycznego.
 3. W przypadku powoływania się na interes prawny, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania danych osobowych innej osoby lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: przysługujące wierzytelności, postępowanie sądowe w sprawie: nabycia spadku, zniesienia współwłasności, o ochronę dóbr osobistych.
 4. W przypadku wskazania we wniosku interesu faktycznego, organ właściwy do udostępnienia danych występuje o uzyskanie zgody osoby, o której udostępnienie danych wystąpił wnioskodawca.   
 5. Dla zidentyfikowania w rejestrach poszukiwanej osoby, należy wskazać w części  wniosku - „Dane osoby, której wniosek dotyczy”  jak najszerszy zakres posiadanych informacji (np. imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, poprzedni adres zameldowania itp.).
 6. Dane osoby zmarłej niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia uzyskuje się bezpłatnie i po złożeniu wniosku o udostępnienie danych.

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego