W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Trzebnica
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-16-03-770
REGON: 931935135

Urząd Miejski
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-10-03-432
REGON: 000529924

tel. (+48) 71 312 06 11
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl


Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Akta stanu cywilnego
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego

Sposób załatwienia sprawy:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym osoba, której zaświadczenie dotyczy, może złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie całego kraju. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest sporządzony w Rejestrze Stanu Cywilnego akt stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa).

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Trzebnicy
Wydział Spraw Obywatelskich – Urząd Stanu Cywilnego
pl. M. J. Piłsudskiego 1
55 – 100 Trzebnica
pok. 37 (parter)
tel. 071 388 81 16, 388 81 37

 

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym wyłącznie na załączonym formularzu.
 2. Dokumenty tożsamości wnioskodawcy - do wglądu.
 3. Dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej.

 

Informacje o opłatach:

Opłata skarbowa od wydania zaświadczenia o stanie cywilnym - 38,00 zł.

Opłatę skarbową można uiścić na rachunek bankowy Gminy Trzebnica: Bank Spółdzielczy w Trzebnicy Nr 73 9591 0004 20001 0000 4431 0107, a dowód zapłaty załączyć do wniosku lub bezpośrednio w Urzędzie Stanu Cywilnego w Trzebnicy w formie bezgotówkowej przy użyciu terminala płatniczego.

 

Termin załatwienia sprawy:

 1. Jeżeli akty stanu cywilnego wnioskodawcy niezbędne do wydania zaświadczenia znajdują się w Rejestrze Stanu Cywilnego lub zostały sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego w Trzebnicy, wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie.
 2. Jeżeli akty stanu cywilnego wnioskodawcy niezbędne do wydania zaświadczenia nie zostały przeniesione do Rejestru Stanu Cywilnego i wymagają zamówienia w innym urzędzie stanu cywilnego, wydanie zaświadczenia następuje do 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
 3. Sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego powinny być załatwione nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego).
 4. Zgodnie z art. 36 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego o każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 organ obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.  - Prawo o aktach stanu cywilnego.
 2. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 kwietnia 2020 roku w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego.
 3. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 
 4. Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.
 5. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 
 6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1191 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1024/2012.
 7. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
 8. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. 

 

Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania zaświadczenia o stanie cywilnym, stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Trzebnicy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

Uwagi, informacje dodatkowe:

 1. Zaświadczenie o stanie cywilnym wydawane jest wyłącznie osobie, której dotyczy.
 2. Zaświadczenie może zostać wydane w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 3. Zaświadczenie wydane w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu uzyskanego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP może być wykorzystane wyłącznie w formie elektronicznej, gdyż tylko w tej formie posiada walor dokumentu urzędowego.
 4. Zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.

Ważne: Posiadanie jedynie profilu zaufanego na platformie ePUAP nie jest wystarczające do otwarcia przesłanego dokumentu. Żądane zaświadczenie może zostać przesłane elektronicznie za pomocą platformy ePUAP, jednak warunkiem odbioru takiego dokumentu jest posiadanie oprogramowania odczytującego dokumenty opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Załączniki

Powiadom znajomego