W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Trzebnica
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-16-03-770
REGON: 931935135

Urząd Miejski
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-10-03-432
REGON: 000529924

tel. (+48) 71 312 06 11
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl


Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Akta stanu cywilnego
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego

Sposób załatwienia sprawy:

Akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego, podlega sprostowaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego, który go sporządził. 

Sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora, w formie czynności materialno-technicznej.

Wniosek wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej składa się osobiście albo korespondencyjnie w urzędzie stanu cywilnego miejsca sporządzenia aktu.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Trzebnicy
Wydział Spraw Obywatelskich – Urząd Stanu Cywilnego
pl. M. J. Piłsudskiego 1
55 – 100 Trzebnica
pok. 37 (parter)
tel. 071 388 81 16, 388 81 37

 

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

  1. Wniosek o sprostowanie aktu (na formularzu urzędu lub innym, dowolnym). 
  2. Zagraniczny dokument stanu cywilnego, jeżeli zawiera dane, które podlegają sprostowaniu, stwierdza zdarzenie wcześniejsze i dotyczy tej samej osoby lub jej wstępnych.
  3. Uwierzytelniony odpis lub wypis, lub uwierzytelnioną reprodukcję materiałów archiwalnych, jeżeli zawierają dane, które podlegają sprostowaniu, stwierdzają zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych.
  4. Dowód uiszczonej opłaty.

 

Informacje o opłatach:

Opłata za odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu sprostowania na wniosek wynosi 39,00 zł.

 Opłatę można uiścić na miejscu kartą lub na konto bankowe Gminy Trzebnica: Bank Spółdzielczy w Trzebnicy, Nr rachunku: 73 9591 0004 2001 0000 4431 0107. W przypadku dokonania opłaty skarbowej przelewem bankowym należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu.

 

Termin załatwienia sprawy:

Jeżeli sprostowanie dokonywane jest na podstawie dokumentów znajdujących się w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego, aktów stanu cywilnego znajdujących się w rejestrze stanu cywilnego lub dokumentów złożonych wraz z wnioskiem sprostowanie dokonywane jest niezwłocznie. 

Jeżeli sprostowanie dokonywane jest na podstawie aktów stanu cywilnego sporządzonych w innych urzędach stanu cywilnego i nie zostały jeszcze przeniesione do rejestru stanu cywilnego - sprostowanie dokonywane jest  do 10 dni roboczych.

Sprawy skomplikowane mogą spowodować wydłużenie terminu z przyczyn niezależnych od tutejszego Urzędu.

Zgodnie z artykułem 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego powinny być załatwione nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane  nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Zgodnie z artykułem 36 § 1 o każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie określonym w artykule 35 organ obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - prawo o aktach stanu cywilnego.
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego.
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji odmownej można wnieść do Wojewody Dolnośląskiego, za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Trzebnicy, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

Skargę w sprawie można wnieść do Wojewody Dolnośląskiego.

 

Uwagi, informacje dodatkowe:

Jeżeli sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu lub na wniosek innej osoby niż ta, której akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia tę osobę o zamiarze sprostowania lub o złożeniu wniosku o sprostowanie aktu stanu cywilnego.

Jeżeli sprostowania aktu małżeństwa dokonuje się na wniosek jednego z małżonków, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia o złożeniu wniosku drugiego małżonka.

Kierownik urzędu stanu cywilnego, dokonując sprostowania, wydaje wnioskodawcy odpis zupełny sprostowanego aktu stanu cywilnego.

Dokumenty składane wraz z wnioskiem nie podlegają zwrotowi, lecz są włączane do akt zbiorowych aktu stanu cywilnego i przechowywane w USC przez wymagany okres, a następnie przekazywane do archiwum państwowego.

Sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje sąd w postępowaniu nieprocesowym, na wniosek osoby zainteresowanej, prokuratora lub kierownika urzędu stanu cywilnego, jeżeli:

  1. sprostowanie aktu stanu cywilnego jest niemożliwe na podstawie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub innych aktów stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych albo zagranicznych dokumentów stanu cywilnego,
  2. sprostowanie aktu stanu cywilnego przez kierownika urzędu stanu cywilnego nie jest możliwe wyłącznie na podstawie dokumentów wymienionych w pkt 1.

Kierownik urzędu stanu cywilnego, dokonując sprostowania, wydaje wnioskodawcy odpis zupełny sprostowanego aktu stanu cywilnego.

 

Załączniki

Powiadom znajomego