W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Trzebnica
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-16-03-770
REGON: 931935135

Urząd Miejski
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-10-03-432
REGON: 000529924

tel. (+48) 71 312 06 11
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl


Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Akta stanu cywilnego
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego

Sposób załatwienia sprawy:

 1. Małżeństwo można zawrzeć w dowolnie wybranym urzędzie stanu cywilnego w na terenie całego kraju.
 2. Warunki zawarcia małżeństwa:
  - kobieta i mężczyzna którzy ukończyli 18 lat,
  - kobieta, która ukończyła 16 lat może uzyskać pozwolenie sądu na zawarcie małżeństwa, przed ukończeniem 18 lat.
 3. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba, która już pozostaje w związku małżeńskim, osoba ubezwłasnowolniona, dotknięta chorobą psychiczną lub niedorozwojem umysłowym, krewni w linii prostej, rodzeństwo ani powinowaci w linii prostej oraz przysposabiający i przysposobiony.
 4. Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo zobowiązane są złożyć osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub polskim konsulem zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

 

Miejsce zlożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Trzebnicy
Wydział Spraw Obywatelskich – Urząd Stanu Cywilnego
pl. M. J. Piłsudskiego 1
55 – 100 Trzebnica
pok. 37 (parter)
tel. 071 388 81 16, 388 81 37

 

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński są obowiązane:

 1. przedstawić dokument stwierdzający tożsamość,
 2. złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 3. załączyć oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub potwierdzenie dokonanego przelewu.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni składają osobiście. Jeżeli nie ma takiej możliwości mogą dopełnić formalności w różnych terminach. 

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo w Polsce jest obowiązany przedstawić:

 1. dokument stwierdzający tożsamość,
 2. odpis aktu urodzenia,
 3. jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, unieważnienie  albo dokumentem potwierdzającym nieistnienie małżeństwa, jeżeli na podstawie składanych dokumentów nie można ustalić danych  niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa,
 4. dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym może zawrzeć małżeństwo. Jeżeli otrzymanie dokumentu o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa napotyka na trudne do przezwyciężenie przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może zwolnić go od złożenia dokumentu.

Jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim oświadczenia składane w procedurze  związanej z zawarciem związku małżeńskiego składa w obecności tłumacza. Wybór tłumacza oraz pokrycie kosztów jego wizyty w urzędzie stanu cywilnego należą do nupturientów. Dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) albo konsula.

 

Informacje o opłatach:

 1. Sporządzenie aktu małżeństwa – 84,00 zł. Opłatę uiszcza się z chwilą podpisania zapewnień.
 2. Zezwolenie na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego – 39,00 zł. Opłatę uiszcza się z chwilą składania wniosku o skrócenie terminu.
 3. Opłata za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem urzędu stanu cywilnego – 1.000,00 zł

Opłatę za sporządzenie aktu małżeństwa oraz zezwolenie na skrócenie terminu można uiścić na miejscu kartą lub na konto bankowe Gminy Trzebnica: Bank Spółdzielczy w Trzebnicy, Nr rachunku: 73 9591 0004 2001 0000 4431 0107. W przypadku dokonania opłaty skarbowej przelewem bankowym należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu.

Opłatę za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem można uiścić na miejscu kartą lub na konto bankowe Gminy Trzebnica: Bank Spółdzielczy w Trzebnicy, Nr rachunku: 25 9591 0004 2001 0000 4431 0001. W przypadku dokonania opłaty przelewem bankowym należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu.

 

Termin załatwienia sprawy:

Dokumentację sporządza się w dniu zgłoszenia się stron.

Małżeństwo może być zawarte po upływie 1 miesiąca od dnia złożenia zapewnień o nie istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, a w wyjątkowych sytuacjach przed upływem 1 miesiąca, jeżeli przemawiają za tym ważne względy. 

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.  - Prawo o aktach stanu cywilnego.
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

Tryb odwoławczy:

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński powiadamia osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy na piśmie.

Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma może wystąpić do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika urzędu stanu cywilnego. 

 

Uwagi, informacje dodatkowe:

 1. Zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa ważne jest pół roku.
 2. Małżeństwo może być zawarte po upływie miesiąca od dnia, kiedy osoby, zamierzające je zawrzeć złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Zapewnienie można złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego.
 3. Kierownik urzędu stanu cywilnego może z ważnych względów zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem wymaganego terminu oczekiwania.
 4. Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo kierownik urzędu stanu cywilnego przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego (tj. w obrębie Gmin: Trzebnica, Wisznia Mała i Zawonia) jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.  Za udzielenie ślubu poza lokalem urzędu stanu cywilnego pobierana jest opłata dodatkowa w wysokości 1.000,00 zł. 

 

Załączniki

Powiadom znajomego