W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Trzebnica
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-16-03-770
REGON: 931935135

Urząd Miejski
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-10-03-432
REGON: 000529924

tel. (+48) 71 312 06 11
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl


Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej - ślub konkordatowy

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Akta stanu cywilnego
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego

Sposób załatwienia sprawy:

 1. Osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo konkordatowe kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
 2. O wydanie zaświadczenia można ubiegać się w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie kraju.
 3. Zaświadczenie ważne jest przez okres 6 miesięcy od dnia jego wystawienia.
 4. Warunki zawarcia małżeństwa:
  - kobieta i mężczyzna którzy ukończyli 18 lat,
  - kobieta, która ukończyła 16 lat może uzyskać pozwolenie sądu na zawarcie małżeństwa, przed ukończeniem 18 lat.
 5. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba, która już pozostaje w związku małżeńskim, osoba ubezwłasnowolniona, dotknięta chorobą psychiczną lub niedorozwojem umysłowym, krewni w linii prostej, rodzeństwo ani powinowaci w linii prostej oraz przysposabiający i przysposobiony.
 6. Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo zobowiązane są złożyć osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub polskim konsulem zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. 

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Trzebnicy
Wydział Spraw Obywatelskich – Urząd Stanu Cywilnego
pl. M. J. Piłsudskiego 1
55 – 100 Trzebnica
pok. 37 (parter)
tel. 071 388 81 16, 388 81 37

 

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:


W celu uzyskania zaświadczenia do ślubu konkordatowego osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo jest obowiązana:

 1. przedstawić dokument stwierdzający tożsamość,
 2. złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 3. załączyć oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub potwierdzenie dokonanego przelewu.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni składają osobiście. Jeżeli nie ma takiej możliwości, aby narzeczeni zgłosili się do urzędu stanu cywilnego jednocześnie mogą dopełnić formalności w różnych terminach. W takim przypadku zaświadczenie zostanie wydane dopiero z chwilą złożenia kompletu dokumentów przez oboje narzeczonych. 

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo wyznaniowe  w Polsce jest obowiązany przedstawić:

 1. dokument stwierdzający tożsamość,
 2. odpis aktu urodzenia,
 3. jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, unieważnienie  albo dokumentem potwierdzającym nieistnienie małżeństwa, jeżeli na podstawie składanych dokumentów nie można ustalić danych  niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa,
 4. dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym może zawrzeć małżeństwo. Jeżeli otrzymanie dokumentu o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa napotyka na trudne do przezwyciężenie przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia dokumentu.

Jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim oświadczenia składane w procedurze  związanej z wydaniem zaświadczenia do ślubu konkordatowego  składa w obecności tłumacza. Wybór tłumacza oraz pokrycie kosztów jego wizyty w urzędzie stanu cywilnego należą do nupturientów. Dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) albo konsula.

 

Informacje o opłatach:

 1. Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa jest zwolnione od opłaty skarbowej.
 2. Sporządzenie aktu małżeństwa – 84,00 zł. Opłatę uiszcza się z chwilą składania dokumentów niezbędnych do wydania zaświadczenia do ślubu konkordatowego.

Opłatę można uiścić na miejscu kartą lub na konto bankowe Gminy Trzebnica: Bank Spółdzielczy w Trzebnicy, Nr rachunku: 73 9591 0004 2001 0000 4431 0107. W przypadku dokonania opłaty skarbowej przelewem bankowym należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu.

 

Termin załatwienia sprawy:

 1. Jeżeli akty stanu cywilnego narzeczonych zostały sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego w Trzebnicy zaświadczenie wydawane jest niezwłocznie.
 2. Jeżeli którykolwiek z aktów stanu cywilnego narzeczonych został sporządzony w innym urzędzie stanu cywilnego i nie został jeszcze przeniesiony do rejestru stanu cywilnego - zaświadczenie zostanie wydane do 10 dni roboczych.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.  - Prawo o aktach stanu cywilnego.
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy na piśmie.

Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma może wystąpić do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika urzędu stanu cywilnego. 

 

Uwagi, informacje dodatkowe:

 1. Zaświadczenie ważne jest sześć miesiące od daty wystawienia.
 2. Przed wydaniem zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa strony składają oświadczenia o tym jakie nazwisko będzie nosić każdy z nich oraz ich wspólne dzieci. Wskazane w oświadczeniu nazwisko dzieci można zmienić przez ponowne, zgodne oświadczenie małżonków złożone przy sporządzaniu aktu urodzenia pierwszego, wspólnego dziecka.
 3. Po ślubie, w ciągu pięciu dni roboczych, duchowny przekazuje wypełnione zaświadczenie do urzędu stanu cywilnego – miejsca zawarcia małżeństwa. Kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza akt małżeństwa.
 4. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu. Warunkiem jednak jest, aby ratyfikowana umowa międzynarodowa lub ustawa regulująca stosunki między państwem a kościołem albo innym związkiem wyznaniowym przewidywała możliwość wywołania przez związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu tego kościoła albo innego związku wyznaniowego takich skutków, jakie pociąga za sobą zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego