W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Trzebnica
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-16-03-770
REGON: 931935135

Urząd Miejski
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-10-03-432
REGON: 000529924

tel. (+48) 71 312 06 11
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl


ARCH.6721.3.2024 - PLAN OGÓLNY GMINY TRZEBNICA

UWAGA!!!

ZMIANA SYSTEMU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

 

Studium gminy obowiązuje do dnia wejścia w życie planu ogólnego, nie dłużej niż do 31.12.2025 r., NATOMIAST do dnia 31.12.2025 r. gminy mają obowiązek sporządzić plan ogólny.
PLAN OGÓLNY – najważniejsze informacje
1. Czym jest plan ogólny?
Plan ogólny jest aktem prawa miejscowego, podobnie jak plany miejscowe.  Jest podstawą  do tworzenia i zmiany miejscowych planów oraz wydawania decyzji WZ. Od 01.01.2026 r. zastąpi on dotychczasowe studium uwarunkowań gminy. Plan ogólny określa w jaki sposób będzie można kształtować przestrzeń w gminie Trzebnica oraz w jaki sposób można ją zagospodarować.

2. W jakim celu się go przygotowuje?
Plan ogólny określa kierunek rozwoju gminy, odnosi się do możliwości zagospodarowania z dokładnością do granicy działki odzwierciedla potrzeby mieszkańców oraz ich komfort życia, stanowi ochronę terenów cennych pod względem historycznym, kulturowym oraz przyrodniczym, wyznacza  strefy planistyczne oraz profile funkcjonalne terenów, określa warunki rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy.

3. Co ustala plan ogólny?
Plan ogólny ustala:
a.  Strefy planistyczne – określają one na jakim obszarze gminy można wybudować budynki, a na jakim obszarze zakazać ich zabudowy
b. Profil funkcjonalny – określa jakie konkretne funkcje mogą powstać na konkretnych terenach, np. gdzie można zbudować budynek mieszkalny, gdzie usługowy a gdzie należy pozostawić teren wolny od zabudowy
c.  Parametry zabudowy i zagospodarowania terenu – są to informację jak wysokie mogą być budynki, ich max. Powierzchnię, jaki obszar działki można zabudować a ile ma stanowić zieleń.
   
4. Co może ustalać plan ogólny?
Plan ogólny może ustalać:
a.  gminne standardy dostępności infrastruktury społecznej – czyli zasady dostępu określonych terenów do np. szkoły podstawowej, obszarów zieleni publicznej, , przychodni zdrowia, biblioteki, domu kultury transportu publicznego, placówki pocztowej itp.
b. Obszar zabudowy śródmiejskiej  - obszar zwartej , tzn. ścisłej i intensywnej, zabudowy mieszkaniowej i usługowej w mieście. Na tym obszarze można np. lokalizować budynki w mniejszej odległości, zmniejszone są wymogi dot. nasłonecznieni pomieszczeń oraz placów zabaw.
c.  Obszar uzupełnienia zabudowy – obszar, na którym będzie można uzyskać decyzję WZ

5. Czego nie ustala plan ogólny?
Plan ogólny nie ustala:
a.  gdzie zbudować nową sieć wodociągową, kanalizacyjną czy elektroenergetyczną
b. które drogi i chodniki zostaną wybudowane i wyremontowane oraz w jakiej kolejności
c.  gatunków roślin, które będą nasadzę na obszarach zielonych
d. wyposażenia w tzw. małą architekturę, czyli lokalizacji tablic informacyjnych,  ławeczek, latarni, koszy na śmieci czy urządzeń zabawowych na placach zabaw
e.  linii zabudowy, które ustalane są jedynie w planach miejscowych

6. Kto przygotowuje plan ogólny?
Plan ogólny sporządza Burmistrz Gminy Trzebnica. W jego imieniu  zadanie to realizowane jest przez Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Trzebnicy wraz z urbanistami.

7. Udział mieszkańców w tworzeniu planu ogólnego
Mieszkańcy mogą brać udział w tworzeniu planu ogólnego, do czego zachęca Burmistrz Gminy Trzebnica. Ustawa przewidziała 2 etapy uczestnictwa mieszkańców, są to:
a.  etap zbierania wniosków – następuje on wraz z ogłoszeniem i obwieszczeniem informującym o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego. W ogłoszeniu i obwieszczeniu podane są informacje o możliwości złożenia wniosku na dostępnym formularzu osobiście, za pomocą przesyłki pocztowej, droga elektroniczną. We wniosku można wpisać wszystkie swoje uwagi dotyczące zmian w zagospodarowaniu zarówno swojej działki jak i przestrzeni publicznych czy rozwiązań komunikacyjnych.
b. etap konsultacji społecznych – po sporządzeniu projektu planu ogólnego jest on udostępniany do konsultacji społecznych, które odbywać się będą w różnych formach. Do projektu planu na tym etapie składa się uwagi na dostępnym formularzu

8. Kto może składać wniosek do planu ogólnego?
Wniosek może złożyć każdy, kto wyraża chęć zmiany charakteru, funkcji lub sposobu zagospodarowania posiadanej działki bądź przestrzeni publicznych na terenie naszej gminy.

9. Jak złożyć wniosek?
Wnioski do projektu planu ogólnego można składać na dostępnym formularzu w postaci papierowej lub elektronicznej, jak również za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego:
a) w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Trzebnicy,
b) pocztą na adres: 55-100 Trzebnica, pl. M. J. Piłsudskiego 1,
c) na adres mailowy: sekretariat@um.trzebnica.pl lub
d) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP:/1y3nd3qd5d/SkrytkaESP.

 
Wnioski do projektu planu ogólnego składa się na formularzu dostępnym do pobrania w Wydziale Architektury i Urbanistyki oraz na stronach:

-  https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/formularz-pisma-dotyczacego-aktu-planowania-przestrzennego.

 - https://www.bip.trzebnica.pl – w zakładce dedykowanej dla planu ogólnego gminy

10. Do kiedy złożyć wniosek?
Termin składania wniosków upływa 15.07.2024 r.

11. Czy na złożony wniosek lub uwagę dostanę odpowiedź?
Nie. Procedura planistyczna nie obejmuje korespondencji indywidualnej z mieszkańcami. Wnioski oraz uwagi złożone do planu ogólnego będą podlegały rozpatrzeniu przez Burmistrza Gminy Trzebnica. Rozpatrzenie wniosków i uwag zostanie udostępnione na stronie internetowej www.bip.trzebnica.pl
   
PLAN OGÓLNY – najczęściej zadawane pytania

1. Czy plan ogólny zastąpi studium?
Tak. Plan ogólny będzie nowy dokumentem planistycznym, przygotowanym dla całego obszaru gminy Trzebnica. Na jego podstawie będą tworzone oraz zmieniane plany miejscowe. Będzie on tez podstawa do wydania decyzji WZ (obecnie decyzje WZ nie muszą być zgodne z ustaleniami studium).

2. Czy tereny przeznaczone w studium pod zabudowę mieszkaniową, w planie ogólnym również będą miały taką funkcję?
Ze względu na zmianę przepisów ustawy, na podstawie której sporządzany jest plan ogólny, będzie się on różnił od studium w zakresie ilości terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Wpływ na ten obszar mają ściśle określone zasady ich wyznaczania oraz w główne mierze prognoza demograficzna, na podstawie której zostanie wyznaczona powierzchnia terenów pod zabudowę mieszkaniową. 

3. Co się będzie działo ze wszystkim wnioskami, złożonymi wcześniej do procedur zmiany studium oraz tworzenia i zmiany planów miejscowych?
Wszystkie złożone do tej pory wnioski o zmianę przeznaczenia terenów w studium bądź planie miejscowym, nie będą uwzględnione w procedurze sporządzania planu ogólnego. Należy złożyć je ponownie w określonym terminie i na wskazanym formularzu. 

Prace nad zmianami studium ze względów formalnych nie będą już kontynuowane.

4. Co się będzie działo z planami miejscowymi po uchwaleniu planu ogólnego?
Wszystkie obowiązujące plany miejscowe zachowują moc. Jednak ich dalsza zmiana będzie musiała być zgodna z ustaleniami uchwalonego planu ogólnego.

5. Co z trwającymi już zmianami planów miejscowych ?
Prace będą kontynuowane. Do czasu wejścia w życie planu ogólnego, plany miejscowe sporządza się na podstawie ustaleń studium.

6. Czy ustalenia planu ogólnego mogą się różnić od ustaleń obowiązującego planu miejscowego?
Tak. Obowiązujące plany miejscowe zachowują swoją moc w tym samym kształcie do czasu zmiany tego planu.  Zmiana planu będzie musiała uwzględnić ustalenia planu ogólnego.

7. Czy decyzje WZ będą brane pod uwagę w tworzeniu planu ogólnego?
Przepisy nie przewidują wymogu uwzględniania wydanych decyzji WZ w planie ogólnym.

8. Czy wydane decyzje przed uchwaleniem planu ogólnego będą nadal ważne?
Tak. Wszystkie decyzje WZ,, które stały się prawomocne przed dniem wejścia w życie planu ogólnego, zachowują ważność. Oznacza to, że mogą być podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę.

9. Czy można uzyskać decyzję WZ w trakcie tworzenia planu ogólnego?
Tak. Do dnia wejścia w życie planu ogólnego decyzje WZ są wydawane na zasadach dotychczasowych.

10. Czy można uzyskać decyzję WZ po wejściu w życie planu ogólnego?
Jak najbardziej. Należy mieć jednak świadomość, że wydanie decyzji WZ, po wejściu w życie planu ogólnego, będzie możliwe jedynie na obszarze uzupełnienia zabudowy wskazanym w planie ogólnym. Decyzje te będą musiały być zgodne nie tylko w zakresie funkcji terenu ale również w zakresie parametrów i wskaźników zabudowy. Decyzje wydane na podstawie planu ogólnego będą terminowe, tzn. ważne przez 5 lat od daty kiedy staną się prawomocne.

Wszystkie formularze zostały załączone na dole strony.
PAMIĘTAJ !!!  do formularza wniosku wydrukuj, podpisz i dołącz "załącznik do formularza wniosku" - jest to informacja o przetwarzaniu danych osobowych. BEZ TEGO ZAŁĄCZNIK WNIOSEK NIE BĘDZIE MÓGŁ BYĆ ROZPATRYWANY!!!
WNIOSKI NIESPEŁNIAJĄCE WYMOGÓW FORMALNYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI WNIOSKI:
  • złożone poza wyznaczonym terminem,
  • niezłożone na wyznaczonym formularzu,
  • bez danych wnioskodawcy,
  • brak danych identyfikacyjnych nieruchomości lub terenu – należy podać nr działki oraz miejscowość, ewentualnie adres aby zlokalizować wskazaną nieruchomość,
  • bez czytelnego podpisu na formularzu papierowym,
  • bez podpisu elektronicznego na formularzu wniosku w przypadku wniosku złożonego jako dokument elektroniczny – podpis profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  • niezłożone w formie dokumentu elektronicznego w przypadku wniosku w postaci elektronicznej – należy pamiętać, że zdjęcie lub skan podpisanego odręcznie dokumentu nie jest dokumentem elektronicznym; podpisem elektronicznym należy podpisać zarówno wniosek jak i pismo przewodnie w przypadku składania wniosku za pomocą skrzynki ePuap,

POZOSTAWIONE ZOSTANĄ BEZ ROZPATRZENIA

            
ZŁÓŻ WNIOSEK:
1. w formie dokumentu elektronicznego:
ALBO
2. formie papierowej:
  • przynieś osobiście – Punkt Obsługi Klienta na parterze UM w Trzebnicy
  • wyślij pocztą na adres: Urząd Miejski w Trzebnicy, pl. M. J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica


Załączniki

Powiadom znajomego