W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Trzebnica
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-16-03-770
REGON: 931935135

Urząd Miejski
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-10-03-432
REGON: 000529924

tel. (+48) 71 312 06 11
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl


Informacja o naborze wniosków o udzielenie dotacji na wymianę pieców

Burmistrz Gminy Trzebnica ogłasza, iż z dniem 1 czerwca 2021 r. rozpoczyna nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza polegające na wymianie źródła ciepła na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego, realizowane na zasadach określonych w Uchwale Nr XXIII/262/21 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 25 marca 2021 r.

 
Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa
 
Dotacja celowa może być udzielona na realizację w budynkach jednorodzinnych, budynkach wielorodzinnych oraz w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych i nieruchomościach wykorzystywanych na cele mieszkaniowe dotychczasowego źródła ciepła na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego i jego zamianę na:

·         ogrzewanie gazowe;

·         ogrzewanie elektryczne;

·         ogrzewanie na węgiel i drewno (w tym kotły na pellet) wg normy PN-EN-5:2012, w klasie 5;

·         pompę ciepła.


Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację

Beneficjentami dotacji mogą być osoby fizyczne, posiadające prawo do dysponowania na cele budowlane nieruchomością, na której realizowane będzie przedsięwzięcie, na jakie udzielana jest dotacja.


Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie i rozliczenie dotacji
 
Formularze wniosku o udzielenie dotacji, pełnomocnictw, wniosku o rozliczenie dotacji, protokołów realizacji zadania oraz zestawienia kosztów stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia i dostępne są:

·         na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, 

·         w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy, pl. Piłsudskiego 1, pok. 78 (I piętro). 


Wnioski o udzielenie dotacji  przyjmowane są od 1 czerwca 2021 roku do 31 lipca 2021 roku.

Wnioski w formie papierowej należy składać:


·         Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.

·         Możliwe jest także składanie wniosków o udzielenie dotacji drogą elektroniczna za pośrednictwem platformy ePUAP.


Przez datę złożenia wniosku rozumie się datę wpływu prawidłowo wypełnionego wniosku z załączonym kompletem wskazanych w nim załączników.

 
Jeżeli istnieje więcej niż jeden Wnioskodawca (więcej niż jedna osoba posiada tytuł prawny do nieruchomości) należy ustanowić pełnomocnika do reprezentacji Wnioskodawców w postępowaniu o udzielenie i rozliczenie dotacji (załączniki nr 2 do Ogłoszenia).

Stan prawny nieruchomości, której dotyczy  wniosek musi zostać w pełni uregulowany przed przystąpieniem do starania się o udzielenie dotacji.


Zasady realizacji i rozliczenia zadań objętych dotacją

Warunkiem udzielenia dotacji jest potwierdzenie istnienia czynnego systemu grzewczego na paliwo stałe ogrzewającego nieruchomość wykorzystywaną na cele mieszkalne.

Weryfikowane jest to w trakcie wizji lokalnej przeprowadzanej po złożeniu kompletnego wniosku. Dotacja udzielana jest poprzez zawarcie umowy dotacyjnej po przeprowadzeniu wizji.

Odmowa przeprowadzenia wizji i podpisania umowy dotacyjnej w wyznaczonym terminie  uznana będzie za rezygnację z dotacji.

Jakiekolwiek prace i zakupy materiałów związane ze zmianą systemu ogrzewania w nieruchomości, na które przysługuje dotacja, nie mogą być rozpoczęte przed dniem podpisania umowy dotacyjnej.

Realizacja i rozliczenie zadań objętych umową o udzielenie dotacji winno nastąpić, nie później niż do dnia 30 listopada 2021 roku.

Przed upływem terminu wskazanego w umowie dotacyjnej Beneficjent obowiązany jest przedłożyć wniosek o rozliczenie dotacji (załącznik nr 3 do Ogłoszenia). Do wniosku o rozliczenie dotacji należy dołączyć dokumenty w nim wskazane, w tym protokoły realizacji zadania sporządzone na odpowiednich formularzach stanowiących załączniki nr 4 i 5 do niniejszego Ogłoszenia oraz faktury/rachunki (w oryginałach) dokumentujące koszty wykonania inwestycji.

Wykonawca (pracownik, współpracownik lub właściciel firmy realizującej inwestycję) i kierownik budowy będący jednocześnie pełnomocnikiem Beneficjenta nie może podpisać protokołów realizacji zadania w imieniu Beneficjenta.

Przez datę złożenia rozliczenia rozumie się datę wpływu kompletnego wniosku o rozliczenie dotacji w formie papierowej.

Kwota dotacji w wysokości wynikającej z umowy dotacyjnej oraz dokumentacji przedłożonej w ramach rozliczenia, po zaakceptowaniu przez Dotującego, zostanie wypłacona w terminie 30 dni od daty przeprowadzenia przez Dotującego kontroli potwierdzającej zgodność wykonanych prac z ww. dokumentami, która to nastąpi w ciągu 30 dni od złożenia kompletnego rozliczenia.


UWAGA!

Gmina Trzebnica informuje, że nie współpracuje z żadnym z wykonawców w zakresie zmiany systemu ogrzewania. Tym samym wybór wykonawcy jest swobodną decyzją Inwestorów. 

Informacje:

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w:

Urzędzie Miejskim w Trzebnicy, pl. Piłsudskiego 1, pok. 87 (I piętro) lub pod numerem telefonu: 71 388 81 76.

Załączniki

uchwała pdf, 2.06 MB

Powiadom znajomego