W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Trzebnica
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-16-03-770
REGON: 931935135

Urząd Miejski
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-10-03-432
REGON: 000529924

tel. (+48) 71 312 06 11
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl


Regulamin

Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w obszarze przestrzeni publicznej w Trzebnicy, miejsca instalacji kamer systemu w przestrzeni miejskiej na terenie Trzebnicy, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.

1. Współadministratorem urządzeń monitoringu wizyjnego są: Burmistrz Gminy Trzebnica i Komendant Straży Miejskiej w Trzebnicy, z siedzibą w Trzebnicy pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1.

2. Celem prowadzenia monitoringu wizyjnego są: przeciwdziałania przypadkom naruszenia spokoju i porządku w miejscach publicznych, zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, a także utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia oraz ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej w przestrzeni publicznej w Trzebnicy. 

3. Podstawą prowadzenia monitoringu wizyjnego w przestrzeni publicznej na terenie miasta Trzebnicy jest. art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 11 ustawy z dnia 29 marca 1997 r. o strażach gminnych.

4. Monitoringiem objęty jest teren miasta Trzebnicy.

5. Monitoring funkcjonuje całodobowo.

6. Rejestracji i zapisaniu nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.

7. System monitoringu wizyjnego składa się z: 

a) kamer rejestrujących zdarzenia w rozdzielczościach umożliwiających identyfikację osób;

b) urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym;

c) monitorów pozwalających na podgląd rejestrowanych zdarzeń.

8. Elementy monitoringu wizyjnego w miarę konieczności i możliwości finansowych są udoskonalane, wymieniane, rozszerzane.

9. Teren miasta Trzebnicy objęty monitoringiem wizyjnym jest oznakowany stosownymi tablicami informacyjnymi.

10. Na tablicach informacyjnych umieszczono następującą informację: "Piktogram kamery. Monitoring jest prowadzony przez Straż Miejską w Trzebnicy z siedzibą w Trzebnicy przy pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, w celu przeciwdziałania przypadkom naruszenia spokoju i porządku w miejscach publicznych, zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, a także utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia oraz ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej. Współadministratorami gromadzonych danych osobowych są Burmistrz Gminy Trzebnica i Komendant Straży Miejskiej w Trzebnicy. Dane są przechowywane przez okres 1 miesiąca. Pełną informację dotyczącą prowadzonego monitoringu można uzyskać na stronie: www.bip.trzebnica.pl oraz w siedzibie Straży Miejskiej w Trzebnicy".

11. Rejestrator wraz z monitorami znajdują się w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Trzebnicy. 

12. Dostęp do zapisu i obrazu monitoringu posiadają wyłącznie upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej w Trzebnicy.

13. Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony jedynie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, ponieważ udostępnianie nagrań osobom fizycznym może naruszyć prawa i wolności innych osób trzecich.

14. Okres przechowywania danych wynosi do 1 miesiąca, a następnie dane ulegają automatycznemu usunięciu poprzez system. 

15. W uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosków w/w organów, w szczególności, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, z łamaniem praw okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny i zostaje zabezpieczone na dysku.

16. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu, na potrzeby przyszłego postępowania, może zwrócić się pisemnie do Straży Miejskiej w Trzebnicy z prośbą o ich zabezpieczenie przed upływem standardowego okresu ich przechowywania. Wniosek należy złożyć w siedzibie Straży Miejskiej. Wnioski złożone po tym terminie nie będą realizowane ze względu na usunięcie zapisu z rejestratora. 

17. Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę i miejsce, np.: ul. ... koło... oraz przybliżony czas zdarzenia. W przeciwnym razie nie będzie możliwości odnalezienia właściwego obrazu.

18. Mogą występować nieznaczne różnice między czasem rzeczywistym, a czasem uwidocznionym na materiale z monitoringu, ponieważ system nie jest synchronizowany z zewnętrzny źródłem czasu. 

19. Na wniosek osoby zainteresowanej, osoba upoważniona do dostępu do zapisu monitoringu w Straży Miejskiej w Trzebnicy sporządza kopię nagrania z monitoringu wizyjnego za okres, którego dotyczy wniosek osoby zainteresowanej oraz oznacza ją w sposób trwały następującymi danymi;

a) numer porządkowy kopii;

b) okres, którego dotyczy nagranie;

c) źródło danych, czyli kamery z numerem jej przypisanym;

d) data wykonania kopii;

Kopia przechowywana jest na dysku.

20. Kopia nagrania podlega zaewidencjonowaniu w wykazie kopii z monitoringu wizyjnego sporządzonym na wniosek osoby zainteresowanej. Wykaz kopii zawiera następujące informacje:

a) nr wniosku o zabezpieczenie kopii,

b) numer porządkowy kopii;

c)okres, którego dotyczy nagranie;

d) źródło danych - nr kamery;

e) data wykonania kopii;

f) dane osoby, która sporządziła kopię;

g) podpis osoby, która sporządziła kopię;

h) informacje o udostępnieniu luz zniszczeniu kopii.

21. Kopia stworzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zostaje zabezpieczone na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy i jest udostępniana jedynie uprawomocnionym instytucjom, np.: Policji. W przypadku bezczynności uprawnionych instytucji przez okres 12 miesięcy kopia podlega fizycznemu zniszczeniu.

22. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, a ich uprawnienie dostępu do tych danych wymaga nadania wyraźnego upoważnienia przez administratorów danych osobowych.

23. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe mogą zostać utrwalone na monitoringu jest realizowany przez podanie ogólnych informacji na tablicach rozmieszczonych przy wjazdach na teren monitorowany i zamieszczanie w Regulaminie monitoringu na stronie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy: www.bip.trzebnica.pl. Regulamin monitoringu jest dostępny w siedzibie Straży Miejskiej w Trzebnicy.

24. Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. Wnioski w tych sprawach należy kierować do Straży Miejskiej w Trzebnicy. Straż Miejska będzie je rozpatrywać.

25. Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Powiadom znajomego