Sposób i miejsce złożenia dokumentów:

Obywatel polski dokonuje wymeldowania z miejsca pobytu stałego albo z miejsca pobytu czasowego:

 1. w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo
 2. w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.

Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.

Wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

Powyższe zasady dotyczą również cudzoziemców.

 

Miejsce wydawania dokumentów:

Urząd Miejski w Trzebnicy

Wydział Spraw Obywatelskich – Urząd Stanu Cywilnego

Stanowisko ds. ewidencji ludności

Pl. M.J. Piłsudskiego 1

55-100 Trzebnica

tel. 71 388 81 99

 

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

 • formularz „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” lub „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego”;
 • dowód osobisty lub paszport;
 • w przypadku cudzoziemców - ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo lub kartę pobytu;
 • w przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika – pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania oraz dowód osobisty pełnomocnika lub paszport.

 

Informacje o opłatach:

Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności dotyczących realizacji obowiązku meldunkowego.

 17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia na wniosek osoby dokonującej wymeldowania z pobytu stałego lub z pobytu czasowego - w przypadku, jeżeli osoba dokonuje jedynie wymeldowania.

17 zł - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa

Opłaty należy dokonać przelewem, przekazem na konto bankowe Gminy Trzebnica, nr konta: 73 9591 0004 2001 0000 4431 0107 (Bank Spółdzielczy w Trzebnicy) lub kartą płatniczą/blikiem - bezpośrednio na stanowisku, przy którym załatwiasz sprawę.

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

 

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia formularza zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności;
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego;
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

Tryb odwoławczy:

Brak, czynność materialno-techniczna.

 

Uwagi, informacje dodatkowe:

 1. Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się.
 2. Za osobę nie posiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu
 3. Zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego, zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego.
 4. Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami RP, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd (skutkuje to wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego). Jeżeli wyjazd następuje bez zamiaru stałego pobytu za granicą, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, należy zgłosić swój wyjazd oraz powrót.