Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 
Opis sprawy:
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Gminy Trzebnica określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez Radę Gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki. 

Stawki opłat określa uchwała Nr XLV/446/22 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności.  

Miejsce składania wniosku:
Urząd Miejski w Trzebnicy  
pl. M. J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
Biuro Obsługi Klienta- lub nadany w placówce wyznaczonego operatora pocztowego – Poczty Polskiej S. A.

Godziny przyjmowania klientów:
Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.

Wymagane dokumenty:
1.      Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
lub
2.      Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Informacje o opłatach:
Brak opłaty.

Termin załatwienia:
Bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy.Załączniki: