Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Trzebnicy 
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
piętro I, pok. 53
Pl. M. J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
W przypadku zbycia nieruchomości, Burmistrz Gminy Trzebnica bezzwłocznie po otrzymaniu wypisu z aktu notarialnego ustala opłatę planistyczną w drodze decyzji.

O ustalenie opłaty planistycznej może wystąpić również właściciel (użytkownik wieczysty) nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalenie opłaty planistycznej na wniosek możliwe jest wyłącznie przed zbyciem nieruchomości.

Godziny przyjmowania klientów:
Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Trzebnicy. 

Wymagane dokumenty:
W przypadku postępowania wszczętego z urzędu – akt notarialny.

Pełnomocnictwo- w przypadku jego udzielenia

Opłata skarbowa:
Udzielenie pełnomocnictwa: 17 zł.
 
Termin i sposób załatwienia sprawy:
1 miesiąc, w sprawach skomplikowanych do 2 miesięcy.
Do określonych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.
Odbiór dokumentów następuje w postaci osobistego odbioru bądź drogą pocztową, w zależności od indywidualnych preferencji wnioskodawcy. 
Informacja o aktualnym etapie załatwiania sprawy - tel.  +48 71 388 81 53.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.


Tryb odwoławczy:
Od decyzji ustalającej opłatę planistyczną służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Burmistrza Gminy Trzebnica, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 


Uwagi:

  • Opłatę planistyczną ustala się w postępowaniu wszczętym z urzędu, jeżeli w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, albo jego zmianą, wartość nieruchomości wzrośnie, a jednocześnie właściciel bądź użytkownik wieczysty zbywa nieruchomość  w terminie 5 lat, od dnia wejścia w życie zapisów nowego planu miejscowego.
  • W przypadku zbycia nieruchomości, przed datą wydania decyzji ustalającej opłatę planistyczną, w postępowaniu wszczętym na wniosek, należy o powyższym fakcie niezwłocznie poinformować organ prowadzący postępowanie. W takim przypadku postępowanie zostanie umorzone w drodze decyzji administracyjnej.
  • Stawka opłaty planistycznej wskazana jest w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przy czym może ona wynieść nie więcej niż 30% wzrostu wartości nieruchomości, tzn. różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed i po wejściu w życie zapisów nowego miejscowego planu.
  • Ustalenie opłaty planistycznej następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającej wartości nieruchomości według stanu przed oraz stanu po wejściu w życie zapisów nowego miejscowego planu, bądź jego zmiany. Ustalenia wysokości renty planistycznej dokonuje w drodze decyzji Burmistrz Gminy Trzebnica na podstawie opinii rzeczoznawcy majątkowego w formie operatu szacunkowego, sporządzanego na zlecenie urzędu.
  • W przypadku, gdy operat szacunkowy nie wykaże wzrostu wartości, prowadzone w sprawie postępowanie administracyjne zostaje umorzone w drodze decyzji administracyjnej.
  • Opłata planistyczna płatna jest w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o jej ustaleniu stała się ostateczna.