Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Trzebnicy 
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
piętro I, pok. 53
Pl. M. J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica

Przyjmowanie wniosków – Biuro Obsługi Klienta, parter. 
Forma składania wniosków – osobiście w BOK tutejszego Urzędu, za pomocą przesyłki pocztowej, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePuap.

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Podziału nieruchomości dokonuje się:

 • na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny,
 • na wniosek wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych, jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego,
 • z urzędu, jeżeli jest on niezbędny do realizacji celów publicznych; nieruchomość stanowi własność gminy i nie została oddana w użytkowanie wieczyste,
 • z urzędu albo na wniosek odpowiednio starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, zarządu powiatu albo zarządu województwa.

Wnioskodawca może działać za pomocą pełnomocnika

Godziny przyjmowania klientów:
Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Trzebnicy. 

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek właściciela nieruchomości,
 2. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości:
  • aktualny odpis z księgi wieczystej
  • oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem wraz ze wskazaniem numeru księgi wieczystej albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów. Oświadczenie takie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.".
 3. Wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi,
 4. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 5. Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział nieruchomości w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
 6. Wstępny projekt podziału z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami,
 7. Protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
 8. Wykaz zmian gruntowych,
 9. Wykaz synchronizacyjny jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,
 10. Mapę z projektem podziału. 
 11. Pełnomocnictwo w przypadku jego udzielenia.

Opłat skarbowa:
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej decyzja zatwierdzająca projekt podziału zwolniona jest z opłaty skarbowej. 
W przypadku udzielenia pełnomocnictwa: 17 zł.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Prawidłowo wypełniony wniosek wraz z kompletem załączników, rozpoczyna bieg terminu wydania decyzji. Termin wydania decyzji następuje w czasie 60 dni. Odbiór dokumentów następuje w postaci osobistego odbioru bądź drogą pocztową, w zależności od indywidualnych preferencji wnioskodawcy. 
Informacja o aktualnym etapie załatwiania sprawy - tel.  +48 71 388 81 53.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Ustawa z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości,
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.


Tryb odwoławczy:
Od decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Burmistrza Gminy Trzebnica, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.Załączniki:

Wniosek o podział nieruchomości