Sposób załatwienia sprawy:

1) Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami Wnioskodawca powinien złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.

2) Zezwolenia udziela w drodze decyzji Burmistrz.
Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. 

3) Odmowa wydania zezwolenia, jego zmiana i cofnięcie zezwolenia następuje w drodze decyzji Burmistrza.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Trzebnicy
pl. M. J. Piłsudskiego 1 
55-100 Trzebnica 
tel. 71 388 81 76

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

 Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

2) określenie przedmiotu i obszaru działalności; 

3) określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem( m. in. środki transportu oraz atestowane środki i urządzenia, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane; 

4) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem; 

5) proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności; 

6) określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia;

7) informacje dotyczące bazy transportowej;

8) miejsce mycia i dezynfekcji pojazdów;

9) wykaz stacji zlewnych, do których będą przekazywane nieczystości ciekłe oraz sposób udokumentowania gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewną.

Informacje o opłatach:

Za wydanie zezwolenia pobierana jest opłata skarbowa

* - w wysokości 107,00 zł., 
** - w wysokości 616,00 zł.

na podstawie ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142), płatna przed wydaniem decyzji. 
Wnioskodawca zobowiązany jest załączyć do wniosku dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy:

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych - do 30 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni. 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519);
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1990 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775);
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych ( Dz. U. z 2002 r., Nr 193, poz. 1617).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocławiu, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Trzebnica w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 

Uwagi, informacje dodatkowe:

* dotyczy wniosku o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,

** dotyczy wniosku o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierzątZałączniki:

Wniosek o udzielenie zezwolenia ...