Sposób załatwienia sprawy:

Wniosek o udzielenie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

Miejsce składania wniosku: 

Urząd Miejski w Trzebnicy pl. M. J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, Biuro Obsługi Klienta

Godziny przyjmowania klientów:

Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udzielenie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni,
Załączniki:
1. W przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli lub uchwałę wspólnoty mieszkaniowej na wybudowanie oraz użytkowanie oczyszczalni na określonej działce oraz zgodę na likwidację istniejącego zbiornika bezodpływowego.

2. Kserokopie (oryginały do wglądu):

a) dokumentu świadczącego o dokonaniu zgłoszenia Staroście Trzebnickiemu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków oraz pisemnego potwierdzenia niewniesienia sprzeciwu przez ten organ 

b) pozwolenia na budowę – w przypadku nowo budowanych budynków

c) dokumentu świadczącego o prawie do dysponowania nieruchomością, na której realizowana będzie inwestycja.

3. Badania geologiczne

4. Kserokopię opisu lub projektu technicznego instalacji oraz aprobaty technicznej Instytutu Ochrony Środowiska.

Termin składania wniosku:

O dofinansowanie należy ubiegać się nie później niż do dnia 31 października danego roku. Nierozpatrzone w danym roku budżetowym oraz złożone po wyżej wymienionym terminie wnioski zostaną rozpatrzone w roku następnym, według kolejności ich składania.

Podstawa prawna:

Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 t.j.),
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 poz. 1311)

Informacja o wysokości udzielonej dotacji:

1. Wysokość udzielonej dotacji na realizację zadania może wynosić 70% nakładów inwestycyjnych (zakup, montaż), wynikających z przedłożonych rachunków lub faktur, lecz nie więcej niż:

a) 2 000 zł. dla wnioskodawcy, którego oczyszczalnia obsługiwać będzie budynek jednorodzinny,

b) 4 000 zł. dla wnioskodawcy, którego oczyszczalnia obsługiwać będzie budynek wielorodzinny.Załączniki:

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Wniosek dotacja plus RODO