Nazwa podmiotu publicznego: Urząd Miejski

Status pod względem zgodności z ustawą: czesciowo_zgodna

Powody wyłączenia i nieprawidłowości:

Treści niedostępne cyfrowo :

 • część z opublikowanych zdjęć, grafik i wykresów nie posiada opisu alternatywnego,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
 • linki, prowadzące do serwisów zewnętrznych, otwierają się w nowym oknie,
 • niektóre dokumenty zamieszczone są w formie skanów graficznych

Wyłączenia:

 • multimedia opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Gmina Trzebnica i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów, nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.


Link do dokumentu z analizą o nadmiernym obciążeniu:

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 2022-02-02

Osoba odpowiedzialna za treść Deklaracji: Ewa Łapucha

Deklarację sporządzono na podstawie: wlasna

Nazwa podmiotu zewnętrznego, który przeprowadził badanie dostępności: Logonet ul. Piotrowska

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności: Ewa Łapucha

Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej: ewa.lapucha@um.trzebnica.pl

Numer telefonu do osoby kontaktowej: (71) 312-06-11 wew. 297

Opis procedury wnioskowo-skargowej:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W zgłoszeniu żądania należy podać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej, 
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

W przypadku podania w zgłoszeniu danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z załączoną klauzulą

Klauzula informacyjna

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. 
Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, Urząd niezwłocznie powiadomi osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz nowym terminie , jednak nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. 

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 

W przypadku, gdy Urząd odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub innego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub elementu aplikacji mobilnej. 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do:
Burmistrza Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
Urząd Miejski w Trzebnicy
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
sekretariat@um.trzebnica.pl

tel. (+48) 71 312 06 11
fax (+48) 71 722 78 56 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury, można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich
Dostępność architektoniczna:

Urząd Miejski w Trzebnicy znajduje się pod adresem: pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1 55-100 Trzebnica

Do budynku prowadzą dwa wejścia :
- pierwsze od placu M.J. Piłsudskiego gdzie od strony parkingu prowadzą schody, natomiast od ulicy Daszyńskiego znajduje się platforma (winda) schodowa dla osób z niepełnosprawnościami. Platforma obsługuje poziomy pomiędzy poziomem terenu a poziomem parteru, 
- drugie wejście od ulicy Witosa, dostępne również dla osób z niepełnosprawnością, w holu głównym poziomu -1, po prawej stronie znajduje się winda,

- biuro podawcze (punk informacji) znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego,
- po prawej stronie wejścia głównego znajduję się winda, którą może poruszać się osoba z niepełnosprawnością na wszystkie piętra Urzędu,
- toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na poziomie -1, po lewej stronie od windy,
- przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,
- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
- w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
- osoby ze szczególnymi potrzebami winny kierować się do punktu informacyjnego, gdzie telefonicznie zostanie przywołany pracownik Urzędu Miejskiego do obsługi ww. osoby,
- na parterze wewnątrz obiektu, za wejściem głównym do budynku, znajduje się tablica z informacją o lokalizacji biur i wydziałów ; na elewacji frontowej przy wejściu do budynku umieszczony jest napis z nazwą instytucji,
- w trakcie ewakuacji wyznaczone osoby spośród pracowników udzielą pomocy w opuszczeniu budynku osobom ze szczególnymi potrzebami,
- Urząd Miejski w Trzebnicy nie zapewnia możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Aplikacje mobilne:

Aplikacje mobilne:
- play.google.com /Gmina TrzebnicaDodatkowe informacje: