Nazwa podmiotu publicznego: Urząd Miejski

Status pod względem zgodności z ustawą: czesciowo_zgodna

Powody wyłączenia i nieprawidłowości:

Treści niedostępne cyfrowo :

- część z opublikowanych zdjęć, grafik i wykresów nie posiada opisu alternatywnego,
- filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

Wyłączenia:

- multimedia opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
- dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
- pliki wytworzone przez inne podmioty niż Gmina Trzebnica i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów, nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
- treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.Link do dokumentu z analizą o nadmiernym obciążeniu:

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 2022-02-02

Osoba odpowiedzialna za treść Deklaracji: Miriam Marczakova

Deklarację sporządzono na podstawie: wlasna

Nazwa podmiotu zewnętrznego, który przeprowadził badanie dostępności: Logonet ul. Piotrowska

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności: Miriam Marczakova

Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej: miriam.marczakova@um.trzebnica.pl

Numer telefonu do osoby kontaktowej: 71 388-81-43

Opis procedury wnioskowo-skargowej:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Miriam Marczakova. Kontakt miriam.marczakova@um.trzebnica.pl., numer telefonu 71 388-81-43. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

W zgłoszeniu należy podać:

- dane kontaktowe osoby zgłaszającej, 
- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. 
Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, Urząd niezwłocznie powiadomi osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz nowym terminie , jednak nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. 

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 

W przypadku, gdy Urząd odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub innego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub elementu aplikacji mobilnej. 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do:
Burmistrza Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
Urząd Miejski w Trzebnicy
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
sekretariat@um.trzebnica.pl

tel. (+48) 71 312 06 11
fax (+48) 71 722 78 56 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury, można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich
Dostępność architektoniczna:

Urząd Miejski w Trzebnicy znajduje się pod adresem: pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1 55-100 Trzebnica

Do budynku prowadzą dwa wejścia :
- pierwsze od placu M.J. Piłsudskiego gdzie od strony parkingu prowadzą schody, natomiast od ulicy Daszyńskiego znajduje się platforma (winda) schodowa dla osób z niepełnosprawnościami. Platforma obsługuje poziomy pomiędzy poziomem terenu a poziomem parteru, 
- drugie wejście od ulicy Witosa, dostępne również dla osób z niepełnosprawnością, w holu głównym poziomu -1, po prawej stronie znajduje się winda,

- biuro podawcze (punk informacji) znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego,
- po prawej stronie wejścia głównego znajduję się winda, którą może poruszać się osoba z niepełnosprawnością na wszystkie piętra Urzędu,
- toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na poziomie -1, po lewej stronie od windy,
- przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,
- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
- w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
- osoby ze szczególnymi potrzebami winny kierować się do punktu informacyjnego, gdzie telefonicznie zostanie przywołany pracownik Urzędu Miejskiego do obsługi ww. osoby,
- na parterze wewnątrz obiektu, za wejściem głównym do budynku, znajduje się tablica z informacją o lokalizacji biur i wydziałów ; na elewacji frontowej przy wejściu do budynku umieszczony jest napis z nazwą instytucji,
- w trakcie ewakuacji wyznaczone osoby spośród pracowników udzielą pomocy w opuszczeniu budynku osobom ze szczególnymi potrzebami,
- Urząd Miejski w Trzebnicy nie zapewnia możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Aplikacje mobilne:

Aplikacje mobilne

- play.google.comDodatkowe informacje:

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach. 

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.