Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty złożonej w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020r. poz. 1057, ze zm.) na realizację zadania publicznego pn ,,Zatrudnienie trenera do grupy seniorów''.Załączniki:

Ogłoszenie o ofercie złożonej w trybie 19a