Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę pieców w Gminie Trzebnica w 2024 r. 

 

UWAGA: W ZWIĄZKU Z WYCZERPANIEM DOSTĘPNYCH ŚRODKÓW, W ROKU 2024, ZAMYKAMY NABÓR WNIOSKÓW. 


   Burmistrz Gminy Trzebnica ogłasza, iż z dniem 03.04.2024 r. rozpoczyna nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza polegające na wymianie źródła ciepła na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego, realizowane na zasadach określonych w Uchwale Nr XXIII/262/21 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 25 marca 2021 r. oraz na podstawie Uchwały Nr XXVII/313/21 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/262/21.

Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa:
Dotacja celowa może być udzielona na realizację w budynkach jednorodzinnych, budynkach wielorodzinnych oraz w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych i nieruchomościach wykorzystywanych na cele mieszkaniowe dotychczasowego źródła ciepła na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego i jego zamianę na:

- ogrzewanie gazowe; 
- ogrzewanie elektryczne; 
- ogrzewanie na węgiel i drewno ( w tym kotły na pellet) wg normy PN-EN-5:2012, w klasie 5; 
- pompę ciepła;


Dotacja przysługuje Beneficjentowi, u którego funkcjonował będzie wyłącznie ekologiczny system ogrzewania, przy jednoczesnym spełnieniu warunku, że istniejący dotychczas piec lub kocioł c.o. opalany paliwem stałym zostanie fizycznie zdemontowany.

Rodzaje podmiotów, które mają prawo ubiegać się o dotację:
Beneficjentami dotacji są osoby fizyczne, posiadające prawo do dysponowania na cele budowlane nieruchomością, na której realizowane będzie przedsięwzięcie, na jakie udzielana jest dotacja.

Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie i rozliczenie dotacji:
Formularz wniosku o udzielenie dotacji celowej (Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia) Pełnomocnictwo (w przypadku współwłasności), Wniosek o rozliczenie dotacji celowej, Protokół  likwidacji ogrzewania opartego na paliwie stałym, Protokół instalacji ogrzewania niskoemisyjnego oraz zestawienie kosztów kwalifikowalnych zadania stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia i dostępne są: 
- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Trzebnicy,
- Urzędzie Miejskim w Trzebnicy, Pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 1, pokój 98, II piętro.

Wnioski w formie papierowej należy składać w: 
- Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, Pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 1, parter,
- Istnieje również możliwość składania wniosków o udzielenie dotacji celowej  drogą elektroniczną za pośrednictwem platforny ePUAP.

Wnioski o udzielenie dotacji celowej z wymaganymi załącznikami przyjmowane są w terminie od dnia 03.04.2024 r. do dnia 19.04.2024 r. lub do wyczerpania dostępnych środków.

Przez datę złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej rozumie się datę wpływu prawidłowo wypełnionego formularza wniosku z wymaganymi załącznikami wskazanymi w nim. 

Zasady przyznawania, realizacji i rozliczania zadań realizowanych w ramach dotacji: 
Dotacja przysługuje Beneficjentowi, u którego funkcjonował będzie wyłącznie ekologiczny system ogrzewania, przy jednoczesnym spełnieniu warunku, że istniejący dotychczas piec lub kocioł c.o. opalany paliwem stałym zostanie fizycznie zdemontowany.
1. Dotacja przysługuje na nieruchomość położoną w granicach administracyjnych Gminy Trzebnica, do której beneficjent posiada tytuł prawny i które są wykorzystywane do zaspokajania własnych potrzeb mieszkaniowych beneficjenta.
2. Jeżeli istnieje więcej niż jeden Wnioskodawca tzn. więcej niż jedna osoba posiada tytuł prawny do nieruchomości, w której będzie realizowane zadanie wskazane jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania Wnioskodawców w postępowaniu o udzielenie i rozliczenie dotacji ( Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia ).
3. Stan prawny nieruchomości, na którą składany jest wniosek, musi być w pełni uregulowany przed przystąpieniem do starania się o udzielenie dotacji.
4. Dotacja na nieruchomość przysługuje tylko raz.
5. Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie kosztów kwalifikowanych realizacji zadania, w szczególności:

-  kosztów demontażu dotychczasowego ogrzewania zasilanego paliwami stałymi;
-  kosztów zakupu i montażu systemu ogrzewania, o którym mowa w § 1 ust. 1 “Regulaminu  określającego zasady i tryb udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie  powietrza polegające na wymianie źródła ciepła na korzystniejsze z punktu widzenia  kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego” stanowiący Załącznik  do Uchwały Nr XXIII/262/21 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 25 marca 2021 r.
-  kosztów modernizacji lub budowy systemu odprowadzania spalin niezbędnego do  prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania;
-  kosztów montażu zbiorników na gaz płynny w przypadku braku dostępu do sieci gazowej  oraz instalacji łączących takie zbiorniki z kotłem c.o.
 6.   Dotacja nie może być wykorzystana na:
-  opracowanie dokumentacji sporządzanej w ramach przygotowania zadania (np. projekt  budowlano-wykonawczy montażu instalacji, opinia kominiarska);
- budowę sieci energetycznych lub gazowych poza obrębem nieruchomości;
- zakup urządzeń grzewczych nie stanowiących trwałego wyposażenia nieruchomości;
- prace remontowe niezwiązane bezpośrednio ze zmianą systemu ogrzewania i niebędące  niezbędnymi do jego funkcjonowania.
7. Na pokrycie kosztów wskazanych w punkcie 6.będzie udzielana dotacja na jedną   nieruchomość, do wysokości 80% poniesionych wydatków: w roku 2024 - lecz nie   więcej niż 4 000,00 zł.
8. Warunkiem udzielenia dotacji i zawarcia umowy jest pozytywna weryfikacja istnienia   w nieruchomości Beneficjenta czynnego systemu ogrzewania zasilanego paliwami   stałymi ogrzewającego nieruchomość wykorzystywaną na cele mieszkalne.    Weryfikacja jest dokonywana w trakcie wizji lokalnej lub na podstawie dołączonej do   wniosku dokumentacji fotograficznej. Odmowa przeprowadzenia wizji i podpisania   umowy o udzielenie dotacji celowej w wyznaczonym terminie uznana będzie za    rezygnację z ubiegania się z dotacji. 
9. Jakiekolwiek prace i zakupy materiałów związane ze zmianą systemu  ogrzewania nieruchomości, na które przysługuje dotacja, nie mogą zostać  rozpoczęte przed dniem podpisania umowy dotacyjnej.
10. Beneficjent podpisując umowę o udzieleniu dotacji zobowiązuje się do realizacji   zadania w terminach, w zakresie i na zasadach w niej określonych.
11. Realizacja i rozliczenie zadania objętego umową o udzielenie dotacji celowej  powinno nastąpić, nie później niż do dnia 29 listopada 2024 r.
Przed upływem terminu wskazanego w umowie Beneficjent zobowiązany jest do  przedłożenia prawidłowo wypełnionego wniosku o rozliczenie dotacji (Załącznik Nr 3 do  Ogłoszenia) wraz ze wskazanymi w nim załącznikami, w tym  Protokół likwidacji  ogrzewania opartego na paliwie stałym (Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia), Protokół  instalacji ogrzewania niskoemisyjnego (Załącznik Nr 5 do Ogłoszenia), zestawienie  kosztów kwalifikowalnych zadania (Załącznik Nr 3a do Ogłoszenia) oraz faktury/rachunki  dokumentujące koszty wykonania inwestycji. 
12. Wykonawca (pracownik, współpracownik lub właściciel firmy realizującej inwestycję)  i kierownik budowy będący jednocześnie pełnomocnikiem Beneficjenta nie może  podpisać protokołów realizacji zadania w imieniu Beneficjenta.
13. Przez datę złożenia rozliczenia rozumie się datę wpływu kompletnego wniosku o  rozliczenie dotacji w formie papierowej.
14. Kwota dotacji w wysokości wynikającej z umowy dotacyjnej oraz dokumentacji  przedłożonej  w ramach rozliczenia, po zaakceptowaniu przez Dotującego, zostanie  wypłacona w  terminie 30 dni od daty przeprowadzenia przez Dotującego kontroli  potwierdzającej zgodność wykonanych prac z ww. dokumentami, która to nastąpi w  ciągu 30 dni od złożenia kompletnego rozliczenia. 
15. Dotujący zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów  związanych z udzieleniem i rozliczeniem dotacji oraz realizacją inwestycji, a  także do przeprowadzenia kontroli przedmiotu dotacji na etapie przyznawania dotacji,  realizacji inwestycji oraz w okresie 5 lat od dnia pozytywnej weryfikacji rozliczenia dotacji.


UWAGA: 
Gmina Trzebnica informuje, że nie współpracuje z żadnym z wykonawców w zakresie  zmiany systemu ogrzewania. Tym samym wybór wykonawcy jest swobodną decyzją  Inwestorów ( Beneficjentów ). 


 Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w: 
 Urzędzie Miejskim w Trzebnicy, pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 1, pokój 98, II piętro lub pod numerem telefonu: 71 388 81 84.
 Załączniki:

Załącznik 2 - Pełnomocnictwo.pdf
uchwała Rady Miejskiej DOTACJA DO PIECÓW 2021.pdf
Załącznik 3a - Zestawienie kosztów kwalifikowanych instalacji ogrzewania niskoemisyjnego.pdf
Umowa_Trzebnica_WZÓR .pdf
Załącznik 3 - Wniosek o rozliczenie dotacji celowej_Trzebnica.pdf
Załącznik 4 - Protokół likwidacji.pdf
Załącznik 5 - Protokół instalacji-1.pdf