31 maja 2023 r. rozpoczął się nabór wniosków o udzielenie dotacji na Zadania w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” realizowane na podstawie umowy o dofinansowanie nr 1385/D/CM/WR/2022 z dnia 20.12.2022 r. zawartej pomiędzy Gminą Wrocław a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja
Wsparciem objęte będą Zadania dzielące się na:

działania podstawowe polegające na likwidacji źródeł ciepła na paliwa stałe niespełniających wymagań 5. klasy lub dyrektywy ekoprojektu oraz ich zamianie na:

podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
kondensacyjny kocioł gazowy,
ogrzewanie elektryczne,
pompę ciepła powietrze-woda,
pompę ciepła powietrze-powietrze,
kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie;
działania dodatkowe polegające na:
wykonaniu instalacji c.o.,
wykonaniu instalacji CWU,
wykonaniu instalacji gazowej na potrzeby ogrzewania,
wykonaniu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
wymianie okien i drzwi zewnętrznych.

UWAGA!
NIE MOŻNA UZYSKAĆ DOTACJI WYŁĄCZNIE NA DZIAŁANIA DODATKOWE!

Kosztem kwalifikowanym jest także:

sporządzenie dokumentacji projektowej Zadania w zakresie przewidzianym Programem.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację:
Beneficjentem Programu może być osoba fizyczna spełniająca kryteria dochodowe:

wnioskodawcą uprawnionym do podstawowego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna, której roczny dochód nie może przekroczyć 120.000 zł;

wnioskodawcą uprawnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna, której przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w Zaświadczeniu nie przekracza
kwoty:
a) 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym;

Wnioskodawcą uprawnionym do najwyższego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna, której przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w Zaświadczeniu nie przekracza kwoty:
a) 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym;

posiadająca jednocześnie tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do samodzielnego lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym na terenie Gminy Wrocław.

Poziomy i maksymalne kwoty dofinansowania:

podstawowy poziom dofinansowania – do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych Zadania realizowanego przez Beneficjenta, nie więcej niż 15.000 zł;
podwyższony poziom dofinansowania – do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych Zadania realizowanego przez Beneficjenta, nie więcej niż 25.000 zł;
najwyższy poziom dofinansowania – do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych Zadania realizowanego przez Beneficjenta, nie więcej niż 37.500 zł.Załączniki:

3.2. Załącznik do wniosku o dofinansowanie - oświadczenie współmałżonka.pdf
3.1. Załącznik do wniosku o dofinansowanie - instrukcja wypełniania.pdf
3. Wniosek o dofinansowanie Ciepłe Mieszkanie.pdf
3.3. Załącznik do wniosku o dofinansowanie - zgoda współwłaściciela.pdf
4.1. Załącznik do wniosku o płatność - instrukcja wypełniania.pdf
4.2. Załacznik do wniosku o płatność - protokół odbioru prac.pdf
4. Wniosek o płatność Ciepłe Mieszkanie.pdf
4.3. Załacznik do wiosku o płatność - zestawienie kosztów poprawione z herbem.pdf
Koszty kwalifikowane.pdf
Regulamin Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Trzebnica CM.pdf
Zarządzenie Burmistrza Gminy Trzebnica nr OR.0050.95.2023.pdf
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wzór umowy o dofinansowanie z beneficjentem .pdf