Sposób załatwienia sprawy:

Numer PESEL jest nadawany z urzędu przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Nadanie numeru PESEL następuje automatycznie po wykonaniu obowiązku meldunkowego  a w przypadku noworodków (urodzonych na terytorium RP) po rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego; obywatelom polskim zamieszkującym na terytorium RP oraz poza granicami RP w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości.

Numer PESEL może być również nadany osobom, które są obowiązane do posiadania numeru na podstawie odrębnych przepisów (na ich wniosek).

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Trzebnicy
Wydział Spraw Obywatelskich – Urząd Stanu Cywilnego
Stanowisko ds. ewidencji ludności
Pl. M.J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
tel. 71 388 81 99

 

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

przy zameldowaniu:

 1. formularz „zgłoszenie pobytu stałego” lub „zgłoszenie pobytu czasowego”,
 2. dowód osobisty lub paszport a dla cudzoziemców – paszport oraz dokument uzyskany na terenie RP tj: wiza, karta pobytu, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt czasowy,
 3. dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał do wglądu) tj. w szczególności umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

przy złożeniu wniosku na dowód osobisty:

 1. wniosek o wydanie dowodu osobistego,
 2. aktualna, kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i z zamkniętymi ustami,
 3. paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość,
 4. dokument poświadczający obywatelstwo polskie,
 5. odpis skrócony aktu urodzenia (osoby, które zawarły związek małżeński dodatkowo załączają odpis skrócony aktu małżeństwa) – do wglądu,

dla osób obowiązanych do posiadania numeru na podstawie odrębnych przepisów:

 1. wniosek o nadanie numeru PESEL,
 2. dowód osobisty lub paszport, a w przypadku cudzoziemców – dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo,
 3. dokument potwierdzający, że siedziba pracodawcy znajduje się na terenie gminy Trzebnica.

 

Informacje o opłatach:

 1. Nie pobiera się opłat za nadanie numeru PESEL.
 2. 17 zł - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa - w przypadku, gdy osoba wnioskująca o nadanie numeru PESEL działa przez pełnomocnika.

Opłatę można wnieść na miejscu kartą płatniczą lub na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Trzebnicy nr rachunku 73 9591 0004 2001 0000 4431 0107

 

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL.
 4. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 5. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.

 

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

 

Uwagi, informacje dodatkowe:

 1. Wniosek składa się w formie pisemnej.
 2. Osoba podlegająca na podstawie odrębnych przepisów obowiązkowi posiadania numeru PESEL składa wniosek o nadanie numeru PESEL w organie gminy właściwym dla miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy, a w przypadku braku meldunku - w organie gminy właściwym dla siedziby pracodawcy. W razie niemożności ustalenia właściwego organu gminy - wniosek składa się w organie gminy właściwym dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
 3. Wniosek o nadanie numeru PESEL musi zawierać wskazanie podstawy prawnej która go obliguje do uzyskania numeru PESEL oraz dokumentację potwierdzającą dane zawarte we wniosku.
 4. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów, wnioskodawca jest wzywany do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 Załączniki:

Wniosek o nadanie numeru PESEL
Wniosek o nadanie numeru PESEL
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z ustawą o ewidencji ludności