Należności z tytułu podatków i opłat (oprócz opłaty skarbowej) można wpłacać na konto Gminy Trzebnica:

Bank Spółdzielczy w Trzebnicy
Nr rachunku: 25 9591 0004 2001 0000 4431 0001


W związku z wprowadzeniem usługi płatności masowych, wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości / rolny / leśny oraz wieczystego użytkowania dla osób fizycznych, dokonuje się na konta wyszczególnione w decyzjach podatkowych i zawiadomieniach. Prowizja dla tego rodzaju wpłat wynosi 2,50 zł.
Dla osób prawnych usługę płatności masowych wprowadzono dla podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych.


Należności z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na konto Gminy Trzebnica:

Bank Spółdzielczy w Trzebnicy
Nr rachunku: 73 9591 0004 2001 0000 4431 0107
dopisek: "opłata skarbowa tytułem..."


Należności z tytułu mandatów karnych nakładanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Trzebnicy należy dokonywać na konto Gminy Trzebnica:

Bank Spółdzielczy w Trzebnicy
Nr rachunku: 88 9591 0004 2001 0000 4431 0128
W tytule wpłaty należy wpisać serię, numer mandatu oraz dane ukaranego (imię, nazwisko, adres).