Przejdź do treści strony

Gmina Trzebnica

Biuletyn Informacji Publicznej

VIII Kadencja - XIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XIII/150/20] z 30.01.2020 r.w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2020 i lata następne

Uchwała [XIII/151/20] z 30.01.2020 r.w sprawie budżetu Gminy Trzebnica na 2020 rok

Uchwała [XIII/152/20] z 30.01.2020 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/131/19 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 listopada 2019 r w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, za warunki pracy, oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród

Uchwała [XIII/153/20] z 30.01.2020 r.w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzebnica

Uchwała [XIII/154/20] z 30.01.2020 r.w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Trzebnica na 2020 rok, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku

Uchwała [XIII/155/20] z 30.01.2020 r.w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz niezbędnych dokumentów na II etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Trzebnica jest organem prowadzącym

Uchwała [XIII/156/20] z 30.01.2020 r.w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie wsi Brochocin

Uchwała [XIII/157/20] z 30.01.2020 r.w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica

Uchwała [XIII/158/20] z 30.01.2020 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Księginice – C

Uchwała [XIII/159/20] z 30.01.2020 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ul. Wrocławskiej.

Uchwała [XIII/160/20] z 30.01.2020 r.w sprawie zmiany uchwały nr XI/138/19 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Uchwała [XIII/161/20] z 30.01.2020 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/137/19 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr V/47/15 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Trzebnica

Uchwała [XIII/162/20] z 30.01.2020 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/330/13 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Trzebnica, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Trzebnica, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenie warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Uchwała [XIII/163/20] z 30.01.2020 r.w sprawie przystąpienia Gminy Trzebnica do wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji

Uchwała [XIII/164/20] z 30.01.2020 r.w sprawie planu pracy Komisji ds. obywatelskich, samorządu, porządku publicznego, opieki społecznej i zdrowia na 2020 rok.

Uchwała [XIII/165/20] z 30.01.2020 r.w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok

Uchwała [XIII/166/20] z 30.01.2020 r.w sprawie planu pracy Komisji ds. oświaty, kultury, sportu, turystyki, rekreacji, młodzieży i współpracy międzynarodowej na rok 2020

Uchwała [XIII/167/20] z 30.01.2020 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/103/19 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 19 września 2019 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Uchwała [XIII/168/20] z 30.01.2020 r.w sprawie planu pracy Komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego na 2020 rok

Uchwała [XIII/169/20] z 30.01.2020 r.w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie wsi Skoroszów

Uchwała [XIII/170/20] z 30.01.2020 r.w sprawie wystąpienia Gminy Trzebnica ze Stowarzyszenia pod nazwą "Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich”

Uchwała [XIII/171/20] z 30.01.2020 r.w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Trzebnica na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Metryczka
 • wytworzono:
  03-02-2020
  przez: Dawid Szpigiel
 • opublikowano:
  03-02-2020 14:45
  przez: Dawid Szpigiel
 • zmodyfikowano:
  03-02-2020 15:10
  przez: Dawid Szpigiel
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Trzebnica
  odwiedzin: 207
Dane jednostki:

Gmina Trzebnica
55-100 Trzebnica
ul. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

Dane kontaktowe:

tel.: 71 312 06 11
fax: 71 312 12 48
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl
strona www: trzebnica.pl