Przejdź do treści strony

Gmina Trzebnica

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Zamawiający

Gmina Trzebnica

Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1,
55-100 Trzebnica,

NIP: 915-16-03-770

 • Przedmiot zapytania ofertowego

Wybór wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego z realizacji projektu „Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzebnica na lata 2015-2025” współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 składnego do Urzędu Marszałkowskiego WD we Wrocławiu.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Biegły rewident dokona badania przygotowanego sprawozdania finansowego składanego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w związku z rozliczeniem dotacji udzielonej z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 i sporządzi protokół z badania sprawozdania końcowego zgodnie z udostępnionym przez Zamawiającego formularzem, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego oraz wykona pisemną opinię (w dwóch egzemplarzach) o tym, czy dane sprawozdanie finansowe jest rzetelne i prawidłowe.

Łączna ilość sprawozdań: 1

Jedno sprawozdanie wykonane do dnia 30.11.2016 r. za okres realizacji projektu od 01.12.2015 r. do 30.11.2016 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu ofertowym

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

 • Są samodzielnymi biegłymi rewidentami wpisanymi na listę podmiotów uprawnionych do wykonywania badań sprawozdań finansowych
 • Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował dwie usługi polegające na badaniu sprawozdań finansowych podmiotów realizujących zadania współfinansowane ze środków UE lub zrealizował trzy usługi polegające na badaniu sprawozdań podmiotów sektora finansów publicznych.
 1. Opis sposobu przygotowania oferty oraz forma złożenia oferty

Oferta biegłego rewidenta powinna zawierać w szczególności:

 1. Informację o biegłym rewidencie, w tym o wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu
 2. Cenę brutto za wykonanie jednego badania sprawozdania finansowego wraz z protokołem z badania, obejmującą sporządzenie opinii o badanym sprawozdaniu – ofertę należy przygotować na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 3. Wykaz usług polegających na badaniu sprawozdań finansowych podmiotów realizujących zadania współfinansowane ze środków UE lub na badaniu sprawozdań podmiotów sektora finansów publicznych – sporządzony według załącznika nr 2
 1. Termin i miejsce składania ofert

Ofertę w formie pisemnej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy złożyć w sekretariacie (pok. nr 40) Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, pl. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta biegłego rewidenta na wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu sprawozdania finansowego z realizacji projektu” do dnia 27.10.2016 r do godz. 14:00.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty, podpisanie umowy

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert złożonych w w/w terminie, które spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

 Kryterium oceny ofert: cena 100%

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy, jeżeli:

- cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia;

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym;

Zamawiający ma prawo do wezwania Wykonawcy o wyjaśnienia zaoferowanej ceny oraz prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, do zmiany warunków postępowania, jak również do odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie bez podania przyczyny.

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 2. Wykaz doświadczenia – załącznik nr 2
 3. Protokół z badania sprawozdania końcowego – załącznik nr 3

Osoba do kontaktu :

Paweł Ziembiński

Tel. 71 388-81-03

Mail: pawel.ziembinski@um.trzebnica.pl

PDFwzor umowy biegły rewident.pdf
DOCzał 1 2 3 biegły rewident.doc
PDFzestawienie ofert biegły rewident.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  17-10-2016
  przez: Błażej Bienias
 • opublikowano:
  17-10-2016 14:27
  przez: Błażej Bienias
 • zmodyfikowano:
  28-10-2016 16:42
  przez: Błażej Bienias
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Trzebnica
  odwiedzin: 2452
Dane jednostki:

Gmina Trzebnica
55-100 Trzebnica
ul. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

Dane kontaktowe:

tel.: 71 312 06 11
fax: 71 312 12 48
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl
strona www: trzebnica.pl