Przejdź do treści strony

Gmina Trzebnica

Biuletyn Informacji Publicznej

Uwagi i opinie do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzebnica

Trzebnica, dnia 10.06.2016 r.

OGŁOSZENIE O ZBIERANIU UWAG I OPINII W SPRAWIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY TRZEBNICA NA LATA 2015-2025

W związku z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzebnica, informujemy o możliwości zgłaszania uwag i opinii do przedłożonego projektu dokumentu.

Z projektem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzebnica można zapoznać się w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, pokój 102, w  okresie od 10.06.2016 do 24.06.2016 w  godzinach od 9.00 do 14.00  oraz na stronie internetowej http://bip.trzebnica.pl/2514/1017/uwagi-i-opinie-do-projektu-lokalnego-programu-rewitalizacji-gminy-trzebnica.html

Uwagi  i opinie można zgłaszać:

 • w formie elektronicznej pod adresem  https://konsultacje-trzebnica.webankieta.pl/
 • w formie  papierowej za pośrednictwem formularza, który następnie należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy, pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, pokój 102.

Formularze dostępne są w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy, pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, pokój 102.

W przypadku osób niepełnosprawnych lub osób, które będą miały trudności w wypełnieniu formularza, wsparcia udzieli pracownik Urzędu Miejskiego w Trzebnicy - Katarzyna Mokrzycka,  e-mail: , tel. 71 388-81-41, pokój 102.

Wyniki konsultacji zostaną udostępnione niezwłocznie po ich zakończeniu na stronie http://bip.trzebnica.pl/2514/1017/uwagi-i-opinie-do-projektu-lokalnego-programu-rewitalizacji-gminy-trzebnica.html

            Ewentualne zapytania można kierować do pracownika Urzędu Miejskiego w Trzebnicy Katarzyny Mokrzyckiej,  tel:. 71 388-81-41, Wydział pozyskiwania funduszy, za pośrednictwem :

 • poczty elektronicznej:
 • telefoniczne: 71 388-81-41
 • osobiście Urząd Miejski w Trzebnicy , piętro II,  pokój nr. 102

DOCformularz uwag i opinii.doc
PDFLPR_Trzebnica_V07.pdf
PDFZałącznik 1. Projekty rewitalizacyjne Lista A.pdf
PDFZałącznik 2. Projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne Lista B.pdf
PDFZałącznik 3. Aspekty środowiskowe realizacji LPR w Gminie Trzebnica.pdf
PDFZałącznik 4. Obszary zdegradowane.pdf
PDFZałącznik 5. Wyniki analizy - Sfera społeczna.pdf
PDFZałącznik 6. Wyniki analizy - Sfera gospodarcza.pdf
PDFZałącznik 7. Wyniki analizy - Sfera środowiskowa.pdf
PDFZałącznik 8. Wyniki analizy - Sfera funkcjonalno-przestrzenna.pdf
PDFZałącznik 9. Wyniki analizy -Sfera techniczna.pdf
PDFZałącznik 10. Mierniki służące identyfikacji obszarów występowania stanu kryzysowego oraz wyznaczeniu obszaru rewitalizacji.pdf
 


Uwagi i opinie zgłoszone do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzebnica na lata 2015-2025

 

Uwagi i opinie do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzebnica na lata 2015-2025 można było zgłaszać w terminie od 10.06.2016 r. do 24.06.2016 r. Poniższa tabela prezentuje zestawienie zgłoszonych uwag i opinii wraz z odniesieniem i informacją o zmianach wprowadzonych w treści dokumentu.

 

Zgłaszający uwagę

Część LPR, którego dotyczyła uwaga

Zgłoszona
uwaga/opinia

Status

Wprowadzone zmiany

Pracownik UM Trzebnica

Uwagi i opinie do Załączników do lokalnego programu rewitalizacji.

Nr załącznika 1 - L.P 15 - Budynek wielorodzinny wpisany na listę A projektów rewitalizacyjnych mieści

się poza obszarem rewitalizacji, w związku z tym powinien być zamieszczony na liście B.

UWZGLĘDNIONA CZĘŚCIOWO

Ze względu na umiejscowienie budynku poza obszarem rewitalizowanym projekt zostaje usunięty z Listy A oraz z LPR.

Pracownik UM Trzebnica

Uwagi i opinie do Rozdziału Obszar rewitalizacji.

Uwaga dot. Mapy Nr 3 " Obszar rewitalizacji" Strona 44 Proponuję aby każda z map przedstawiająca

obszar rewitalizacji została umieszczona na dwóch odrębnych stronach dokumentu.

UWZGLĘDNIONA

Mapy zostały przedstawione na większym formacie, każdy podobszar odrębnie na stronie.

Metryczka
 • wytworzono:
  09-06-2016
  przez: Błażej Bienias
 • opublikowano:
  09-06-2016 15:11
  przez: Błażej Bienias
 • zmodyfikowano:
  01-07-2016 11:44
  przez: Błażej Bienias
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Trzebnica
  odwiedzin: 1184
Dane jednostki:

Gmina Trzebnica
55-100 Trzebnica
ul. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

Dane kontaktowe:

tel.: 71 312 06 11
fax: 71 312 12 48
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl
strona www: trzebnica.pl