Przejdź do treści strony

Gmina Trzebnica

Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

Nabór kandydatów na rachmistrzów PDFnabor_um_06122010.pdf

OFICJALNA STRONA SPISU

 www.spis.gov.pl

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPISU KONTROLNEGO

Uprzejmie  informuję,  że  zgodnie  z  zapisami  ustawy  z  dnia  4  marca  2010  r.  o  narodowym  spisie
powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277), w dniach od 1 do 11 lipca 2011 r.
zostanie przeprowadzony spis kontrolny.
 
 
Spisem kontrolnym objęte są osoby zamieszkałe w mieszkaniach wylosowanych do tego spisu. 
 
Celem  spisu  kontrolnego  jest  sprawdzenie  kompletności  Narodowego  Spisu  Powszechnego  Ludności
i Mieszkań 2011, realizowanego od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. oraz poprawności uzyskanych danych
i ich zgodności ze stanem faktycznym.
 
Zgodnie  z  Art.  9.  1.  Osoby  przekazujące  dane  w  ramach  spisu  próbnego,  spisu  i  spisu  kontrolnego  są
obowiązane
do udzielania ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi dotyczących danych
określonych w ustawie i załączniku do rozporządzenia nr 763/2008, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 3 i 4.” 
 
Spis kontrolny zostanie zrealizowany tylko i wyłącznie w drodze wywiadów telefonicznych.
 
Osoby dzwoniące w podanym wyżej terminie do mieszkań respondentów i proszące o udzielanie odpowiedzi
na pytania spisowe, są ankieterami spisowymi i wykonują prace na rzecz spisu kontrolnego. W przypadku
wątpliwości, respondenci mają możliwość zweryfikowania tożsamości ankietera dzwoniąc na infolinię.
 
 
Infolinia czynna: od poniedziałku do piątku w godzinach 8-20 oraz w weekendy od 8-18.
800 800 800   - numer bezpłatny dla połączeń z telefonów stacjonarnych,
22 44 44 777  - numer dla połączeń z telefonów komórkowych  płatny zgodnie z cennikiem operatora.
 
Jednocześnie uprzejmie informuje, iż rachmistrze spisowi zakończą swoje prace w dniu 30 czerwca br.

 

 

Aktualna lista rachmistrzów Gminy Trzebnica:

 1. Ireneusz Bilski
 2. Justyna Szczepaniak
 3. Edyta Włos
 4. Józefa Sroga
 5. Barbara Gajos
 6. Marta Krawczyk
 7. Anna Kubica
 8. Justyna Ziemba
 9. Maciej Woźniak
 10. Mateusz Klimek
 11. Magdalena Mosica

 

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

Powszechny spis ludności i mieszkań w 2011r. (NSP 2011) będzie pierwszym spisem powszechnym od czasu, kiedy Rzeczpospolita Polska stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej.

Z tego faktu wynika szereg zobowiązań, m.in. konieczność dostarczenia informacji z dziedziny demograficzno–społecznej oraz społeczno–ekonomicznej, w zakresie i terminach określonych przez Komisję Europejską.

Spis powszechny dostarcza najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno–społecznej i zawodowej, a także o społeczno–ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym.

 

Spis obejmie:

 • osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach, obiektach i pomieszczeniach niebędących mieszkaniami;
 • mieszkania i budynki, w których znajdują się mieszkania, oraz zamieszkane obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami;
 • osoby niemające miejsca zamieszkania.

 Spis nie obejmie:

 • szefów cudzoziemskiego personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, członków rodzin tych osób oraz innych osób korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy umów, ustaw lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych;
 • mieszkań, budynków, obiektów i pomieszczeń będących własnością przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych.

 

Cel spisu

Spis powszechny dostarcza najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno–społecznej i zawodowej, a także o społeczno–ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym. Szczególną wagę w NSP 2011 przykłada się do pozyskania wiedzy na temat zmian zachodzących w procesach demograficznych i społecznych m.in. z uwagi na wzmożone migracje ludności po wstąpieniu Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. Wyniki spisu są wykorzystywane bezpośrednio dla potrzeb statystyki publicznej jako baza do budowy operatów losowania do dalszych badań reprezentacyjnych prowadzonych na próbie gospodarstw domowych.

W spisie planowanym do przeprowadzenia w 2011 r. istotne będzie m.in. uzyskanie informacji o zagadnieniach, które były objęte spisem w 2002 r. Kontynuacja jest niezbędna do prowadzenia analiz porównawczych zjawisk zachodzących w czasie oraz do opisu zmian, jakie zaszły w procesach demograficzno–społecznych i ekonomicznych w zakresie: ludności, stanu mieszkań i budynków oraz gospodarstw domowych i rodzin w powiązaniu z warunkami mieszkaniowymi. Planowane podejście realizacyjne pozwoli na zachowanie szeregów czasowych i porównywalności z wynikami z poprzednich spisów.

  

Jakie dane NIE będą udostępniane

Z informacji zebranych w ramach spisu nikomu nie będą udostępniane i nie będą publikowane jednostkowe dane identyfikowalne, które określają osobiste cechy osób spisywanych. Do tych danych należą:

 • nazwisko i imiona osoby,
 • data urodzenia,
 • nazwisko rodowe osoby,
 • numer PESEL,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • numer identyfikacyjny REGON,
 • adres zameldowania,
 • adres zamieszkania lub pobytu,
 • adres do korespondencji,
 • adres miejsca pracy,
 • numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego, adres e-mail,
 • imię i nazwisko małżonka oraz jego numer PESEL,
 • imiona i nazwiska rodziców,
 • narodowość,
 • przynależność etniczna,
 • data zawarcia i rozwiązania związku małżeńskiego;
 • dane o niezdolności do pracy.

 

 Metody zbierania danych

Zakłada się, że spis ludności i mieszkań 2011 będzie realizowany metodą mieszaną tj. z wykorzystaniem systemów informacyjnych administracji publicznej oraz danych zebranych w badaniu pełnym i reprezentacyjnym (art. 5 ust. 1 projektu ustawy), w następującej kolejności:

 • pobranie danych z systemów informacyjnych,
 • samospis internetowy, polegający na zaakceptowaniu lub korekcie w określonym terminie danych pozyskanych z systemów informacyjnych,
 • wywiad telefoniczny wspomagany programem komputerowym, prowadzony przez ankietera statystycznego (CATI),
 • wywiad rejestrowany na przenośnym urządzeniu elektronicznym prowadzony przez rachmistrza spisowego (CAPI).

 

Metryczka
 • opublikowano:
  14-12-2010 13:47
  przez: Błażej Bienias
 • zmodyfikowano:
  30-06-2011 21:30
  przez: Błażej Bienias
Dane jednostki:

Gmina Trzebnica
55-100 Trzebnica
ul. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

Dane kontaktowe:

tel.: 71 312 06 11
fax: 71 312 12 48
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl
strona www: trzebnica.pl