Przejdź do treści strony

Gmina Trzebnica

Biuletyn Informacji Publicznej

XIV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XIV/111/11] z 29.09.2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2011 rok 111_tab1, 111_tab2, 111_tab3, 111_tab4, 111_tab5, 111_zal1, 111_zal2

Uchwała [XIV/112/11] z 29.09.2011 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na lata 2011 – 2022 112_zal1, 112_zal2, 112_zal2

Uchwała [XIV/113/11] z 29.09.2011 r. w sprawie: emisji obligacji komunalnych

Uchwała [XIV/114/11] z 29.09.2011 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała [XIV/115/11] z 29.09.2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzebnica  oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej (w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć) za I półrocze 115_zal1, 115_zal2, 115_zal3, 115_zal4, 115_zal5, 115_zal6, 115_zal7

Uchwała [XIV/116/11] z 29.09.2011 r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych w Głuchowie Górnym  do kategorii  dróg gminnych

Uchwała [XIV/117/11] z 29.09.2011 r. w sprawie likwidacji drogi gminnej na działce 1/1 AM-16 w Trzebnicy 117_zal1, 117_zal2

Uchwała [XIV/118/11] z 29.09.2011 r. w sprawie  ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebnica 118_zal

Uchwała [XIV/119/11] z 29.09.2011 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Trzebnica 119_zal1, 119_zal2

Uchwała [XIV/120/11] z 29.09.2011 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała [XIV/121/11] z 29.09.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Uchwała [XIV/122/11] z 29.09.2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Zawonia w zakresie lokalnego transportu zbiorowego 122_zal

Uchwała [XIV/123/11] z 29.09.2011 r. w sprawie przystąpienia do działań niezbędnych do uzyskania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej dla Gminy Trzebnica w rozumieniu Ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych z dnia 28. lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 167, poz. 1399, z późn. zm.)

Uchwała [XIV/124/11] z 29.09.2011 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/104/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 07 lipca 2011 r. w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Nowy Dwór

Uchwała [XIV/125/11] z 29.09.2011 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/105/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 07 lipca 2011 r. w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Nowy Dwór

Uchwała [XIV/126/11] z 29.09.2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/377/10 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Nowy Dwór 126_zal

   

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Trzebnicy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Karol Idzik
Data wytworzenia: 2011-10-07

 

 

Metryczka
  • opublikowano:
    07-10-2011 18:00
    przez: Błażej Bienias
  • zmodyfikowano:
    07-10-2011 18:08
    przez: Błażej Bienias
Dane jednostki:

Gmina Trzebnica
55-100 Trzebnica
ul. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

Dane kontaktowe:

tel.: 71 312 06 11
fax: 71 312 12 48
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl
strona www: trzebnica.pl