Przejdź do treści strony

Gmina Trzebnica

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Burmistrza Gminy Trzebnica z 2014 roku

 • PDFzarz_0050_003_2014.pdf - w sprawie powołania Komisji Stypendialnej
 • PDFzarz_0050_004_2014.pdf - w sprawie przyznania stypendium Burmistrza Gminy Trzebnica dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez samorząd gminy
 • PDFzarz_0050_005_2014.pdf - w sprawie przyznania stypendium im. Jana Pawła II dla uzdolnionych uczniów z niezamożnych rodzin
 • PDFzarz_0050_006_2014.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu realizacji zadania pn.: „Budowa placu zabaw – Brama Trębaczy”
 • PDFzarz_0050_007_2014.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu realizacji zadania pn.: „Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Nowej do ul. Armii Krajowej w Trzebnicy”
 • PDFzarz_0050_008_2014.pdf - w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej na  sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie gminy Trzebnica
 • PDFzarz_0050_009_2014.pdf - w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Teatralnej obejmująca nawierzchnię jezdni, zjazdy i chodniki na ul. Teatralnej i odcinku ul. Wojska Polskiego w miejscowości Trzebnica wraz z wymianą sieci wodociągowej z przyłączami oraz kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami”
 • PDFzarz_0050_010_2014.pdf - w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji projektu zagospodarowania Kociej Góry w Trzebnicy
 • PDFzarz_0050_011_2014.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu realizacji zadania pn.: „Budowa zatoki autobusowej na ul. Ks. Bochenka przy skrzyżowaniu z ul. Kolejową w Trzebnicy”
 • PDFzarz_0050_013_2014.pdf - w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu
 • PDFzarz_0050_014_2014.pdf -w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej na wykonanie robót wykończeniowych w budynku Szkoły Muzycznej w Trzebnicy przy ul. 3 Maja w ramach zadania pn. "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynków poszpitalnych na siedzibę Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Trzebnicy"
 • PDFzarz_0050_015_2014.pdf - w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej na wykonanie zadania pn. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia - roboty wykończeniowe”
 • PDFzarz_0050_016_2014.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu realizacji zadania pn.: „Zaprojektowanie i budowa skateparku w Parku Solidarności”
 • PDFzarz_0050_018_2014.pdf - w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej na wykonanie zadań pn.: „Przebudowa chodników przy ul. Głowackiego, Polnej oraz Reymonta” i „Przybudowa ulic Szarych Szeregów, Reymonta, Św. Jadwigi Obornickiej oraz w miejscowościach:Raszów i Taczów Mały”
 • PDFzarz_0050_019_2014.pdf - w sprawie rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
 • PDFzarz_0050_021_2014.pdf - w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej na wykonanie zadania pn.: „Organizacja ruchu docelowego na terenie miasta Trzebnica”
 • PDFzarz_0050_025_2014.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu realizacji zadania pn.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzebnica”
 • PDFzarz_0050_026_2014.pdf - w sprawie wypłaty odszkodowania przez Gminę Trzebnica za działkę gruntu, wydzieloną na poszerzenie drogi publicznej, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Trzebnica
 • PDFzarz_0050_027_2014.pdf - w sprawie ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury pod nazwą Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu
 • PDFzarz_0050_028_2014.pdf - w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury pod nazwą Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu
 • PDFzarz_0050_030_2014.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu realizacji zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzykowie”
 • PDFzarz_0050_031_2014.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu realizacji zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Biedaszkowie Wielkim”
 • PDFzarz_0050_032_2014.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu realizacji zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ligocie”
 • PDFzarz_0050_036_2014.pdf - w sprawie dzierżawy przetargu nieograniczonego, nieruchomości komunalnych położonych w obrębie Trzebnica
 • PDFzarz_0050_037_2014.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu realizacji zadania pn.: „Budowa boiska ćwiczebnego Straży Pożarnej w Szczytkowicach i placu zabaw”
 • PDFzarz_0050_039_2014.pdf - w sprawie powołania koordynatora gminnego do obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych w obwodach utworzonych na obszarze Gminy Trzebnica w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
 • PDFzarz_0050_040_2014.pdf - w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
 • PDFzarz_0050_041_2014.pdf - w sprawie sprzedaży na własność, w formie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości komunalnej, położonej w miejscowości Skarszyn
 • PDFzarz_0050_042_2014.pdf - w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Trzebnica w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
 • PDFzarz_0050_043_2014.pdf - w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Księcia Henryka Brodatego w Trzebnicy PDFzarz_0050_043_2014_zal.pdf
 • PDFzarz_0050_044_2014.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu realizacji zadań pn.: „Budowa placu zabaw w miejscowości Marcinowo. Budowa placu zabaw w miejscowości Świątniki”
 • PDFzarz_0050_045_2014.pdf - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.42.2014 Burmistrza Gminy Trzebnica z dnia 05 maja 2014 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. na terenie Gminy Trzebnica
 • PDFzarz_0050_046_2014.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu realizacji zadania pn.: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Trzebnica”
 • PDFzarz_0050_048_2014.pdf - w sprawie rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Trzebnicy
 • PDFzarz_0050_050_2014.pdf - w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa obiektów sportowych wraz z wyposażeniem, budową ciągów komunikacyjnych, wymianą ogrodzenia działki przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzebnicy”
 • PDFzarz_0050_051_2014.pdf - w sprawie sprzedaży na własność, w formie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości komunalnych położonych w obrębie Raszów, Taczów Wielki i Świątniki
 • PDFzarz_0050_053_2014.pdf - w sprawie sprzedaży na własność, w formie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości komunalnej, położonej w Trzebnicy
 • PDFzarz_0050_054_2014.pdf - w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej na wykonanie zadania pn.: „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Trzebnica”
 • PDFzarz_0050_055_2014.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu realizacji zadania pn.: „Sprzedaż energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzaniu Gminy Trzebnica, jednostek jej podległych oraz spółek”
 • PDFzarz_0050_057_2014.pdf - w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Księcia Henryka Brodatego w Trzebnicy
 • PDFzarz_0050_058_2014.pdf - w sprawie odwołania członka komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury pod nazwą Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu
 • PDFzarz_0050_059_2014.pdf - w sprawie rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Trzebnicy
 • PDFzarz_0050_060_2014.pdf - w sprawie wypłaty odszkodowania przez Gminę Trzebnica za działkę gruntu, wydzieloną na poszerzenie drogi publicznej, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Trzebnica
 • PDFzarz_0050_061_2014.pdf - w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej na wykonanie zadania pn.: „Budowa świetlicy w Ujeźdźcu Małym”
 • PDFzarz_0050_064_2014.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu realizacji zadania pn.: „Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 1 w Trzebnicy”
 • PDFzarz_0050_065_2014.pdf - w sprawie powołania na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Księcia Henryka Brodatego w Trzebnicy.
 • PDFzarz_0050_066_2014.pdf - w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej na wykonanie zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Biedaszkowie Wielkim”
 • PDFzarz_0050_067_2014.pdf - w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej na wykonanie zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ligocie”
 • PDFzarz_0050_072_2014.pdf - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • PDFzarz_0050_073_2014.pdf - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • PDFzarz_0050_075_2014.pdf - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • PDFzarz_0050_078_2014.pdf - w sprawie sprzedaży na własność, w formie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości komunalnych położonych w obrębie Trzebnica, przy ul. Fiołkowej
 • PDFzarz_0050_079_2014.pdf - w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej między Kuźniczyskiem a Pęciszowem, Gmina Trzebnica”
 • PDFzarz_0050_080_2014.pdf - w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej na wykonanie zadania pn.: „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej J.S.T. - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II st. - Dostawa wyposażenia”
 • PDFzarz_0050_081_2014.pdf - w sprawie  ustanowienia służebności przejścia i przejazdu przez komunalną działkę gruntu położona w obrębie Trzebnica, przy ul. Ks. Bochenka
 • PDFzarz_0050_082_2014.pdf - w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu Miejskiego w Trzebnicy w okresie od 22 do 31 lipca 2014 roku
 • PDFzarz_0050_083_2014.pdf - w sprawie  rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Trzebnicy, przy ulicy Akacjowej
 • PDFzarz_0050_084_2014.pdf - w sprawie sprzedaży na własność, w formie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości komunalnych położonych w obrębie Brochocin
 • PDFzarz_0050_085_2014.pdf - w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu Miejskiego w Trzebnicy w okresie od 1 do 14 sierpnia 2014 roku
 • PDFzarz_0050_088_2014.pdf - w sprawie sprzedaży na własność, w formie przetargu ustnego ograniczonego, nieruchomości komunalnej, położonej w miejscowości Domanowice
 • PDFzarz_0050_089_2014.pdf  - w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu „Wyprawka szkolna”
 • PDFzarz_0050_090_2014.pdf  - w sprawie  nieodpłatnego przeniesienia prawa własności do nieruchomości gruntowej, położonej w Trzebnicy przy ul. Nowej, na rzecz Powiatu Trzebnickiego
 • PDFzarz_0050_093_2014.pdf - w sprawie powołania na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Trzebnicy
 • PDFzarz_0050_096_2014.pdf - w sprawie udzielenia Panu Henrykowi Rymarczukowi– Dyrektorowi Szkoły Muzycznej I stopnia w Trzebnicy pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem Szkoły Muzycznej I stopnia w Trzebnicy w granicach zwykłego zarządu
 • PDFzarz_0050_097_2014.pdf - w sprawie sprzedaży na własność, w formie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości komunalnej położonej w obrębie Trzebnicy, przy ul. Samarytańskiej
 • PDFzarz_0050_099_2014.pdf - w sprawie wypłaty odszkodowania przez Gminę Trzebnica za działkę gruntu, wydzieloną na  poszerzenie drogi publicznej, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Trzebnica
 • PDFzarz_0050_100_2014.pdf - w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej na realizację zadania pn.: „Zakup koparko-ładowarki wraz z osprzętem”
 • PDFzarz_0050_102_2014.pdf - w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych położonych w obrębie Trzebnica, przy ul. Roosevelta
 • PDFzarz_0050_105_2014.pdf- w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w celu wytypowania kandydatów do przyznania stypendium sportowego
 • PDFzarz_0050_124_2014.pdf - w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
 • PDFzarz_0050_125_2014.pdf - w sprawie powołania Członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

 

Metryczka
 • opublikowano:
  28-01-2014 10:46
  przez: Błażej Bienias
 • zmodyfikowano:
  18-11-2014 13:41
  przez: Błażej Bienias
Dane jednostki:

Gmina Trzebnica
55-100 Trzebnica
ul. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

Dane kontaktowe:

tel.: 71 312 06 11
fax: 71 312 12 48
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl
strona www: trzebnica.pl