Przejdź do treści strony

Gmina Trzebnica

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Burmistrza Gminy Trzebnica z 2013 roku

 • PDFzarz_0050_001_2013.pdf - w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej na realizację zadania pn.: „Budowa świetlicy w Komorowie”
 • PDFzarz_0050_002_2013.pdf - w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej na realizację zadania pn.: „Rrewitalizacja ulicy Daszyńskiego w Trzebnicy polegająca na przebudowie ulicy na odcinku od ul. Polnej do ul. Matejki”
 • PDFzarz_0050_003_2013.pdf - w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej na realizację zadania pn.: „Podniesienie jakości bezpieczeństwa turystów poprzez wykonanie monitoringu wizyjnego w Trzebnicy”
 • PDFzarz_0050_004_2013.pdf - w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. 3-go Maja i ul. Wesołej w Trzebnicy”
 • PDFzarz_0050_006_2013.pdf - w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2013
 • PDFzarz_0050_007_2013.pdf - w sprawie wypłaty odszkodowania przez gminę Trzebnica za działkę gruntu, wydzieloną pod drogę publiczną, która z mocy prawa stała się własnością gminy Trzebnica
 • PDFzarz_0050_008_2013.pdf - w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.94.2012 z dnia 17 maja 2012 roku dotyczącego powołania zespołu roboczego do spraw zbadania możliwości nadania Trzebnicy statusu uzdrowiska lub statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 167, poz. 1399 z późn. zm.)
 • PDFzarz_0050_009_2013.pdf - w sprawie rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
 • PDFzarz_0050_011_2013.pdf - w sprawie powołania zespołu międzywydziałowego służącego wypracowania stanowiska Gminy Trzebnica w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości mienia gminnego, w szczególności gruntów zajętych pod drogi
 • PDFzarz_0050_012_2013.pdf - w sprawie uchwalenia Regulaminu dotyczącego zasad wynagradzania za realizację zadań świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, powierzonych do wykonywania aktem założycielskim oraz umowami wykonawczymi.
 • PDFzarz_0050_013_2013.pdf - w spawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2012 rok; PDFzarz_0050_013_2013_zal1.pdf
 • PDFzarz_0050_014_2013.pdf - w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność przez Gminę Trzebnica nieruchomości położonych na terenie Gminy Trzebnica, stanowiących własność Skarbu Państwa - Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa Oddział Terenowy we Wrocławiu
 • PDFzarz_0050_015_2013.pdf - w sprawie ustalenia ceny za przyjęcie odpadów na składowisko w Marcinowie; PDFzarz_0050_015_2013_zal1.pdf
 • PDFzarz_0050_016_2013.pdf - w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej na realizację zadania pn.: „Zakup koparko-ładowarki wraz z osprzętem”.
 • PDFzarz_0050_017_2013.pdf - w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektora
  1. Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Trzebnicy
  2. Szkoły Podstawowej w Boleścinie    
  3. Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku    
  4. Szkoły Podstawowej w Masłowie
  5. Zespołu Szkół: Szkoły Podstawowej i  Gimnazjum w Ujeźdźcu Wielkim
  6. Przedszkola Publicznego im. Polskiej Niezapominajki w Trzebnicy  PDFzarz_0050_017_2013_zal.pdf
 • PDFzarz_0050_018_2013.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu realizacji zadania pn.: „Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Trzebnica”.
 • PDFzarz_0050_021_2013.pdf - w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 0050.17.2013 Burmistrza Gminy Trzebnica z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
 • PDFzarz_0050_022_2013.pdf - w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektora
  1. Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Trzebnicy
  2. Szkoły Podstawowej w Boleścinie    
  3. Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku    
  4. Szkoły Podstawowej w Masłowie
  5. Zespołu Szkół: Szkoły Podstawowej i  Gimnazjum w Ujeźdźcu Wielkim
  6. Przedszkola Publicznego im. Polskiej Niezapominajki w Trzebnicy  PDFzarz_0050_022_2013_zal.pdf
 • PDFzarz_0050_023_2013.pdf - w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 0050.17.2013 Burmistrza Gminy Trzebnica z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie ogłoszeniw sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań po drugim przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzebnica
 • PDFzarz_0050_024_2013.pdf - w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego przy ul. Spokojnej 12 w Trzebnicy PDFzarz_0050_024_2013_cennik.pdf
 • PDFzarz_0050_027_2013.pdf - w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 2 im. Polskiej Niezapominajki w Trzebnicy
 • PDFzarz_0050_029_2013.pdf - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego nr 2 w Trzebnicy
 • PDFzarz_0050_030_2013.pdf- w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej na realizację zadania pn.: Zagospodarowanie terenu na zadaniu pn. "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynków poszpitalnych na siedzibę Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Trzebnicy" dla projektu pn.„Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego”
 • PDFzarz_0050_031_2013.pdf - w sprawie sprzedaży na własność w formie przetargu nieograniczonego, nieruchomości komunalnych położonych w obrębie Nowy Dwór
 • PDFzarz_0050_035_2013.pdf - w sprawie: zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych
 • PDFzarz_0050_036_2013.pdf - w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej na realizację zadania pn.: Zagospodarowanie terenu na zadaniu pn. "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynków poszpitalnych na siedzibę Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Trzebnicy" dla projektu pn.„Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego”
 • PDFzarz_0050_039_2013.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie dachu na budynku Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Trzebnicy” na zadaniu pn.: „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynków poszpitalnych na siedzibę Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Trzebnicy" dla projektu pn. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego”
 • PDFzarz_0050_040_2013.pdf - w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej na realizację zadania pn.: Dostawa i montaż dźwigów na zadaniu pn. "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynków poszpitalnych na siedzibę Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Trzebnicy" dla projektu pn.„Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego”
 • PDFzarz_0050_042_2013.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Trzebnicy” na zadaniu pn.: „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynków poszpitalnych na siedzibę Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Trzebnicy" dla projektu pn. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego”
 • PDFzarz_0050_043_2013.pdf - w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej na realizację zadania pn.: „Roboty wykończeniowe na zadaniu pn. "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynków poszpitalnych na siedzibę Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Trzebnicy" dla projektu pn.„Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego”
 • PDFzarz_0050_044_2013.pdf - w sprawie sprzedaży na własność w formie przetargu nieograniczonego nieruchomości komunalnej, położonej w miejscowości Raszów
 • PDFzarz_0050_045_2013.pdf - w sprawie sprzedaży na własność w formie przetargu nieograniczonego nieruchomości komunalnej, położonej przy ul. Szarych Szeregów w Trzebnicy
 • PDFzarz_0050_046_2013.pdf - w sprawie sprzedaży na własność w formie przetargu nieograniczonego nieruchomości komunalnej, położonej przy ul. Jana Pawła II w Trzebnicy
 • PDFzarz_0050_047_2013.pdf - w sprawie sprzedaży na własność w formie przetargu nieograniczonego nieruchomości komunalnej, położonej przy ul. Pogodnej w Trzebnicy
 • PDFzarz_0050_048_2013.pdf - w sprawie sprzedaży na własność w formie bezprzetargowej, nieruchomości komunalnej położonej przy ul. Św. Jadwigi w Trzebnicy
 • PDFzarz_0050_049_2013.pdf - w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Trzebnica
 • PDFzarz_0050_052_2013.pdf - w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.94.2012 z dnia 17 maja 2012 roku dotyczącego powołania zespołu roboczego do spraw zbadania możliwości nadania Trzebnicy statusu uzdrowiska lub statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 167, poz. 1399 z późn. zm.)
 • PDFzarz_0050_053_2013.pdf - w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleścinie
 • PDFzarz_0050_054_2013.pdf - w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku
 • PDFzarz_0050_055_2013.pdf - w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Masłowie
 • PDFzarz_0050_056_2013.pdf - w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół: Szkoła Podstawowa  i Gimnazjum w Ujeźdźcu Wielkim
 • PDFzarz_0050_058_2013.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie dachu na budynku Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Trzebnicy” na zadaniu pn.: „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynków poszpitalnych na siedzibę Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Trzebnicy" dla projektu pn. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego”
 • PDFzarz_0050_059_2013.pdf - w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
 • PDFzarz_0050_060_2013.pdf - w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej na realizację zadania pn.: „Dostawa wyposażenia dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy ” Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 01.142.1591 z póź. zm.) oraz art. 3, ust. l, pkt. l, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. t. j. 10.13.759  z póź. zm.)
 • PDFzarz_0050_061_2013.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu realizacji zadania pn.: „Budowa placu zabaw przy nowej siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Trzebnicy w ramach rządowego programu RADOSNA SZKOŁA”
 • PDFzarz_0050_062_2013.pdf - w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej na realizację zadania pn.: „Dostawa i montaż platformy przyschodowej do transportu osób na wózkach inwalidzkich w Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy”.
 • PDFzarz_0050_063_2013.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Roboty wykończeniowe w Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzebnicy” na zadaniu pn.: „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynków poszpitalnych na siedzibę Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Trzebnicy" dla projektu pn. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego”
 • PDFzarz_0050_066_2013.pdf - w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleścinie
 • PDFzarz_0050_067_2013.pdf - w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku
 • PDFzarz_0050_070_2013.pdf - w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Skłodowskiej –Curie w Trzebnicy
 • PDFzarz_0050_071_2013.pdf - w sprawie wynajmu lokalu użytkowego w budynku przeznaczonym na Szkołę Podstawową nr 2 w rejonie ulic Leśnej i 1-go Maja w Trzebnicy
 • PDFzarz_0050_072_2013.pdf - w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej na realizację zadania pn.: „Budowa placu zabaw w Rzepotowicach”
 • PDFzarz_0050_073_2013.pdf - w sprawie sprzedaży na własność, w formie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości komunalnej, położonej w miejscowości Masłów
 • PDFzarz_0050_074_2013.pdf - w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w  m. Głuchów Górny”
 • PDFzarz_0050_075_2013.pdf w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • PDFzarz_0050_078_2013.pdf w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu Miejskiego w Trzebnicy w okresie od 29 lipca do 30 sierpnia 2013 roku
 • PDFzarz_0050_079_2013.pdf w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej na realizację zadania pn.: „Budowa placu zabaw w miejscowości Koczurki”.
 • PDFzarz_0050_081_2013.pdf w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej na realizację zadania pn.: „Budowa placu zabaw w miejscowości Skarszyn”
 •  PDFzarz_0050_082_2013.pdf w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej na realizację zadania pn.: „Budowa drogi wewnętrznej w m. Kobylice”.
 • PDFzarz_0050_083_2013.pdf - w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
 • PDFzarz_0050_084_2013.pdf - 84 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej na najem lokalu użytkowego w budynku przeznaczonym na Szkołę Podstawową nr 2 w Trzebnicy
 • PDFzarz_0050_085_2013.pdf - w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej na realizację zadania pn.: „Wykonanie drenażu opaskowego budynku remizy strażackiej w Marcinowie”.
 • PDFzarz_0050_086_2013.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Roboty wykończeniowe w Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzebnicy” na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Głuchów Górny”
 • PDFzarz_0050_088_2013.pdf - w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy
 • PDFzarz_0050_089_2013.pdf - w sprawie zmiany zarządzenia nr 128/04  Burmistrza Gminy Trzebnica z dnia 12.10.2004 roku., w sprawie ustalenia ceny dzierżawy kiosków handlowych na miejskim placu targowym w Trzebnicy
 • PDFzarz_0050_092_2013.pdf - w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej na realizację zadania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Trzebnica”.
 • PDFzarz_0050_093_2013.pdf - w sprawie  rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
 • PDFzarz_0050_094_2013.pdf - w sprawie  rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej przy ul. Prusickiej w Trzebnicy
 • PDFzarz_0050_095_2013.pdf - w sprawie powołania koordynatora czynności kancelaryjnych oraz wyboru systemu kancelaryjnego w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy.
 • PDFzarz_0050_097_2013.pdf - w sprawie wypłaty odszkodowania przez Gminę Trzebnica za działkę gruntu, wydzieloną na  poszerzenie drogi publicznej, która z mocy prawa stała się własnością gminy Trzebnica
 • PDFzarz_0050_099_2013.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie drenażu opaskowego przy budynku remizy strażackiej w Marcinowie”
 • PDFzarz_0050_102_2013.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu realizacji zadania pn.: „Remont świetlicy wiejskiej w Brochocinie”
 • PDFzarz_0050_105_2013.pdf - w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej na realizację zadania pn.: „Zakup projektora cyfrowego wraz z wyposażeniem”.
 • PDFzarz_0050_106_2013.pdf - w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej na realizację zadania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Trzebnica”.
 • PDFzarz_0050_108_2013.pdf -  w sprawie powołania Komisji zdawczo-odbiorczej budynku użytkowanego do dnia 31.08. 2013 r. przez Szkołę Podstawową nr 2 z siedzibą w Trzebnicy ul.Wrocławska 2.
 • PDFzarz_0050_111_2013.pdf - w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Komorowie
 • PDFzarz_0050_113_2013.pdf - w sprawie zmiany zarządzenia nr ZBZ-0050.24.2013 Burmistrza Gminy Trzebnica w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z Cmentarza Komunalnego przy ul. Spokojnej 12 w Trzebnicy
 • PDFzarz_0050_113_2013_zal1.pdf - w sprawie  rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej przy ul. Prusickiej w Trzebnicy
 • PDFzarz_0050_114_2013.pdf - w sprawie zmiany zarządzenia  nr 181/2011 Burmistrza Gminy Trzebnica w sprawie dzierżawy terenu pod rezerwację stoiska na miejskim placu targowym w Trzebnicy
 • PDFzarz_0050_121_2013.pdf - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 • PDFzarz_0050_123_2013.pdf - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 • PDFzarz_0050_124_2013.pdf - w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej na realizację zadania pn.: „Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Obornickiej w Trzebnicy”
 • PDFzarz_0050_125_2013.pdf - w sprawie ustalenia cen za przyjęcie odpadów na składowisko w Marcinowie
 • PDFzarz_0050_126_2013.pdf - w sprawie: powołania komisji ds. likwidacji wiaty przystankowej w miejscowości Jaźwiny PDFzarz_0050_126_2013_zal1.pdf
 • PDFzarz_0050_127_2013.pdf - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/88/2013 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2
 • PDFzarz_0050_129_2013.pdf - w sprawie zmiany zarządzenia nr ZBZ-0050.113.2013 Burmistrza Gminy Trzebnica w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z Cmentarza Komunalnego przy ul. Spokojnej 12 w Trzebnicy
 • PDFzarz_0050_130_2013.pdf - w sprawie sprzedaży na własność w formie przetargu nieograniczonego, nieruchomości komunalnych położonych w obrębie wsi Ligota PDFzarz_0050_130_2013_zal1.pdf
 • PDFzarz_0050_132_2013.pdf - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/88/2013 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2

 

 

Metryczka
 • opublikowano:
  27-01-2013 19:31
  przez: Błażej Bienias
 • zmodyfikowano:
  28-01-2014 10:41
  przez: Błażej Bienias
Dane jednostki:

Gmina Trzebnica
55-100 Trzebnica
ul. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

Dane kontaktowe:

tel.: 71 312 06 11
fax: 71 312 12 48
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl
strona www: trzebnica.pl