Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenia Burmistrza Gminy Trzebnica z 2012 roku

 • PDFzarz_50_1_2012.pdf - w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Trzebnicy

 • PDFzarz_50_2_2012.pdf - w sprawie powołania II Zastępcy Burmistrza Gminy Trzebnica

 • PDFzarz_50_3_2012.pdf - w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych zlikwidowanego zakładu budżetowego „Zakładu  Gospodarki Komunalnej” w Trzebnicy na rzecz Gminy Trzebnica

 • PDFzarz_50_4_2012.pdf - w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych zlikwidowanego zakładu budżetowego „Zakładu  Gospodarki Komunalnej” w Trzebnicy na rzecz jednostki budżetowej „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” w Trzebnicy

 • PDFzarz_50_5_2012.pdf - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert
   
 • PDFzarz_50_6_2012.pdf - w sprawie nadania numerów porządkowych
   
 • PDFzarz_50_7_2012.pdf - w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej na realizację zadań pn.: „Przebudowa drogi gminnej i budowa kanalizacji deszczowej we wsi Ujeździec Mały”
   
 • PDFzarz_50_8_2012.pdf - w sprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Trzebnica
   
 • PDFzarz_50_9_2012.pdf - w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej na realizację zadań pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kuźniczysku”
   
 • PDFzarz_50_10_2012.pdf - w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej na realizację zadań pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowej przychodni zdrowia przy ul. Kolejowej w Trzebnicy”
 • PDFzarz_50_12_2012.pdf - w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej Burmistrza do przeprowadzania przetargów oraz rokowań po drugim przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzebnica.
 • PDFzarz_50_13_2012.pdf - w sprawie powołania zespołu do spraw wdrożenia w Gminie Trzebnica przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 roku, Nr 152, poz. 897).
 • PDFzarz_50_14_2012.pdf - w sprawie nadania numerów porządkowych
 • PDFzarz_50_15_2012.pdf - w sprawie nadania numerów porządkowych
 • PDFzarz_50_16_2012.pdf - w sprawie nadania numerów porządkowych
 • PDFzarz_50_17_2012.pdf - w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej na realizację zadania pn.: „Budowa instalacji do odgazowania na terenie składowiska odpadów w Marcinowie w ramach zadania: Podniesienie standardu gospodarki odpadami”
 • PDFzarz_50_19_2012.pdf - w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej na realizację zadań pn.: „Przebudowa dróg gminnych w m. Koniowo”
 • PDFzarz_50_20_2012.pdf - w sprawie nadania numerów porządkowych
 • PDFzarz_50_21_2012.pdf - w sprawie ustanowienia opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Trzebnicy
 • PDFzarz_50_22_2012.pdf - w sprawie nadania numerów porządkowych
 • PDFzarz_50_23_2012.pdf - w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej na realizację zadań pn.: „Remont świetlic wiejskich w Raszowie i Szczytkowicach”
 • PDFzarz_50_24_2012.pdf - w sprawie  rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
 • PDFzarz_50_25_2012.pdf -  w sprawie nadania numerów porządkowych
 • PDFzarz_50_26_2012.pdf -  w sprawie nadania numerów porządkowych
 • PDFzarz_50_27_2012.pdf -  w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego ds. Obchodów Dnia Pioniera
 • PDFzarz_50_28_2012.pdf -  w sprawie nadania numerów porządkowych
 • PDFzarz_50_29_2012.pdf -  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu realizacji zadania pn.: „Nasadzenia, cięcia pielęgnacyjne oraz usuwanie drzew i krzewów na terenie Miasta i Gminy Trzebnica”
 • PDFzarz_50_31_2012.pdf - w sprawie Regulaminu dotyczącego zasad wynagradzania za realizację zadań świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym powierzonych do wykonywania aktem założycielskim oraz umowami wykonawczymi z dnia 04 stycznia 2012 r. Spółce Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., z siedzibą w Trzebnicy
 • PDFzarz_50_36_2012.pdf -  w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej na realizację zadania pn.: „Modernizacja muru oporowego na podwórzu budynków przy ul. Witosa 4-6-8 w Trzebnicy”
  PDFzarz_50_37_2012.pdf -  w sprawie powołania Jury w konkursie projektowym zagospodarowania Kociej Góry w Trzebnicy
 • PDFzarz_50_40_2012.pdf -  w sprawie nadania numerów porządkowych
 • PDFzarz_50_42_2012.pdf -  w sprawie powołania komisji ds. likwidacji wiat przystankowych w miejscowościach Sulisławice, Trzebnica ul. Wrocławska(Pafawag) oraz Malczów
 • PDFzarz_50_43_2012.pdf -  w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej na realizację zadań pn.: „Remont chodników przy ulicach: Grunwaldzkiej;  Nowej;  Szarych Szeregów; Głowackiego i Polnej w Trzebnicy”
 • PDFzarz_50_44_2012.pdf -  w sprawie sprzedaży na własność w formie przetargu nieograniczonego, nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy
 • PDFzarz_50_46_2012.pdf -  w sprawie nadania numerów porządkowych
 • PDFzarz_50_48_2012.pdf -  w sprawie  rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
 • PDFzarz_50_49_2012.pdf -  w sprawie nadania numerów porządkowych
 • PDFzarz_50_50_2012.pdf -  w sprawie wypłaty odszkodowania przez gminę Trzebnica za działkę gruntu, wydzieloną pod drogę publiczną, która z mocy prawa stała się własnością gminy Trzebnica
 • PDFzarz_50_51_2012.pdf -  w sprawie nadania numerów porządkowych
 • PDFzarz_50_52_2012.pdf -  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 00151/86/2008 Burmistrza Gminy Trzebnica z dnia 01.06.2009 roku w sprawie zmiany numeru porządkowego
 • PDFzarz_50_53_2012.pdf -  w sprawie nadania numerów porządkowych
 • PDFzarz_50_55_2012.pdf -  w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej na realizację zadania pn.: „Remont świetlicy wiejskiej w Domanowicach”
 • PDFzarz_50_56_2012.pdf - w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej na realizację zadania pn.: „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynków poszpitalnych na siedzibę Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Trzebnicy dla projektu pn. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego”
 • PDFzarz_50_60_2012.pdf -  w sprawie zasad sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego z udziałem Gminy Trzebnica oraz nad innymi jednostkami podległymi Gminie
 • PDFzarz_50_61_2012.pdf -  w sprawie nadania numerów porządkowych
 • PDFzarz_50_62_2012.pdf -  w sprawie nadania numerów porządkowych
 • PDFzarz_50_63_2012.pdf -  w sprawie nadania numerów porządkowych
 • PDFzarz_50_64_2012.pdf -  w sprawie sprzedaży na własność, w formie bezprzetargowej, gruntu komunalnego położonego w obrębie miasta Trzebnica
 • PDFzarz_50_65_2012.pdf -  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu realizacji zadania pn.: „Budowa placów zabaw na terenie Gminy Trzebnica oraz doposażenie istniejących w dodatkowe zestawy zabawowe oraz elementy małej architektury”
 • PDFzarz_50_66_2012.pdf -  w sprawie nadania numerów porządkowych
 • PDFzarz_50_67_2012.pdf -  w sprawie nadania numerów porządkowych
 • PDFzarz_50_68_2012.pdf -  w sprawie nadania numerów porządkowych
 • DOCzarz_50_75_2012.doc -  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu realizacji zadania pn.: „Remont świetlicy wiejskiej w Brzykowie”
 • PDFzarz_50_76_2012.pdf -  w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej na realizację zadań pn.: „Wykonanie fontanny przy ul. Leśnej w Trzebnicy”
 • PDFzarz_50_77_2012.pdf -  w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej na realizację zadań pn.: „Remont dróg gminnych w miejscowościach Skoroszów i Domanowice”
 • PDFzarz_50_78_2012.pdf -  w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Trzebnica
 • PDFzarz_50_81_2012.pdf - w sprawie ustalenia zasad odpłatnego przejmowania przez Gminę Trzebnica urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych
 • PDFzarz_50_82_2012.pdf -  w sprawie nadania numerów porządkowych
 • PDFzarz_50_83_2012.pdf -  w sprawie nadania numerów porządkowych
 • PDFzarz_50_84_2012.pdf -  w sprawie nadania numerów porządkowych
 • PDFzarz_50_85_2012.pdf -  w sprawie nadania numerów porządkowych
 • PDFzarz_50_87_2012.pdf - ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Księcia Henryka Brodatego w Trzebnicy.
 • PDFzarz_50_89_2012.pdf -  w sprawie nadania numerów porządkowych
 • PDFzarz_50_90_2012.pdf -  w sprawie nadania numerów porządkowych
 • PDFzarz_50_91_2012.pdf -  w sprawie nadania numerów porządkowych
 • PDFzarz_50_92_2012.pdf -  w sprawie nadania numerów porządkowych
 • PDFzarz_50_93_2012.pdf -  w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej na realizację zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Czereśniowej w Trzebnicy”
 • PDFzarz_50_94_2012.pdf -  w sprawie powołania zespołu roboczego do spraw zbadania możliwości nadania Trzebnicy statusu uzdrowiska lub statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 167, poz. 1399 z późn. zm.)
 • PDFzarz_50_98_2012.pdf -  w sprawie nadania numerów porządkowych
 • PDFzarz_50_100_2012.pdf -  w sprawie powołania Zespołu w celu przejęcia cmentarza komunalnego w Trzebnicy
 • PDFzarz_50_101_2012.pdf -  w sprawie:  zmiany Zarządzenia nr 0050/89/2012, 0050/90/2012; 0050/91/2012;  Burmistrza Gminy Trzebnica z dnia 14.05.2012 roku w sprawie nadania numeru porządkowego
 • PDFzarz_50_102_2012.pdf -  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 00151/145/2009 Burmistrza Gminy Trzebnica z dnia 14.10.2009 roku w sprawie zmiany numeru porządkowego
 • PDFzarz_50_103_2012.pdf -  w sprawie nadania numerów porządkowych
 • PDFzarz_50_104_2012.pdf -  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/20/2012 Burmistrza Gminy Trzebnica z dnia 13.02.2012 roku w sprawie nadania numeru porządkowego
 • PDFzarz_50_105_2012.pdf -  w sprawie  rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
 • PDFzarz_50_106_2012.pdf -  w sprawie nadania numerów porządkowych
 • PDFzarz_50_108_2012.pdf - w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Księcia Henryka Brodatego w Trzebnicy
 • PDFzarz_50_109_2012.pdf -  w sprawie nadania numerów porządkowych
 • PDFzarz_50_110_2012.pdf -  w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej na realizację zadań pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Czereśniowej w Trzebnicy”
 • PDFzarz_50_111_2012.pdf -  w sprawie  rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
 • PDFzarz_50_112_2012.pdf -  w sprawie nadania numerów porządkowych
 • PDFzarz_50_113_2012.pdf -  w sprawie nadania numerów porządkowych
 • PDFzarz_50_114_2012.pdf -  w sprawie nadania numerów porządkowych
 • PDFzarz_50_116_2012.pdf -  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu realizacji zadania pn.: „Remont świetlicy wiejskiej w Brzeziu”
 • PDFzarz_50_117_2012.pdf -  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu realizacji zadania pn.: „Zaprojektowanie i budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kuźniczysku w ramach rządowego programu RADOSNA SZKOŁA”
 • PDFzarz_50_120_2012.pdf -  w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wolne stanowisko urzędnicze kierownicze: Dyrektor Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Trzebnicy
 • PDFzarz_50_121_2012.pdf -  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • PDFzarz_50_122_2012.pdf -  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • PDFzarz_50_123_2012.pdf -  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • PDFzarz_50_124_2012.pdf -  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • PDFzarz_50_125_2012.pdf -  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • PDFzarz_50_126_2012.pdf -  w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Trzebnica
 • PDFzarz_50_127_2012.pdf -  w sprawie nabycia do gminnego zasobu prawa własności do nieruchomości gruntowej, położonej w Trzebnicy przy ul. Spokojnej, stanowiącej własność Grzegorza Szczepanka zam.  przy ul. Łąkowej 5 w Trzebnicy
 • PDFzarz_50_128_2012.pdf -  w sprawie nabycia do gminnego zasobu komunalnego, od dotychczasowego użytkownika wieczystego, prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej zabudowanej w Masłowcu
 • PDFzarz_50_129_2012.pdf -  w sprawie nabycia do gminnego zasobu komunalnego, od dotychczasowego użytkownika wieczystego, prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowych przy ul. Franklina Roosevelta w Trzebnicy
 • PDFzarz_50_130_2012.pdf -  w sprawie sprzedaży na własność w formie bezprzetargowej, nieruchomości komunalnej położonej w miejscowości Komorowo
 • PDFzarz_50_131_2012.pdf -  w sprawie sprzedaży na własność w formie przetargu nieograniczonego, nieruchomości komunalnych położonych w obrębie wsi Ligota
 • PDFzarz_50_132_2012.pdf -  w sprawie sprzedaży na własność w formie przetargu nieograniczonego, nieruchomości komunalnej położonej w obrębie wsi Komorówko
 • PDFzarz_50_133_2012.pdf -  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu realizacji zadania pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy”
 • PDFzarz_50_134_2012.pdf -  w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
 • PDFzarz_50_140_2012.pdf - w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu Miejskiego w Trzebnicy w okresie od 1. sierpnia do 31. sierpnia 2012 roku
 • PDFzarz_50_141_2012.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu realizacji zadania pn.: „Remont świetlicy wiejskiej w Brzeziu”
 • PDFzarz_50_143_2012.pdf - w sprawie sprzedaży na własność w formie przetargu nieograniczonego, nieruchomości komunalnych położonych przy ul. Oleśnickiej w Trzebnicy
 • PDFzarz_50_145_2012.pdf - w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej, w ramach odszkodowania za działkę gruntu wydzieloną pod drogę publiczną przy ul. Pogodnej w Trzebnicy, która z mocy prawa przeszła na własność Gminy Trzebnica
 • PDFzarz_50_146_2012.pdf - w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej na realizację zadania pn.: „Projekt dokumentacji drogi dojazdowej (wzdłuż drogi krajowej Nr 5 dla potrzeb powstającej fabryki)”
 • PDFzarz_50_148_2012.pdf - w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Trzebnica za I półrocze 2012 roku, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3.
 • PDFzarz_50_150_2012.pdf - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Księcia Henryka Brodatego w Trzebnicy
 • PDFzarz_50_153_2012.pdf - w sprawie udzielenia Pani Elżbiecie Nowak – Dyrektorowi Gimnazjum Nr 1 im. Księcia Henryka Brodatego w Trzebnicy pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem Gimnazjum Nr 1 w Trzebnicy w granicach zwykłego zarządu
 • PDFzarz_50_154_2012.pdf - w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej służącej przeprowadzeniu inwentaryzacji infrastruktury wodociągowa- kanalizacyjnej stanowiącej własność Gminy Trzebnica
 • PDFzarz_50_156_2012.pdf - w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cerekwica”
 • PDFzarz_50_160_2012.pdf -w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Nowym Dworze”
 • PDFzarz_50_161_2012.pdf - w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej na realizację zadania pn.:,,Wykonywanie usługi transportu publicznego w ramach komunikacji gminnej na linii : - zadanie nr 1 - Trzebnica – miasto,  - zadanie nr 2 – Trzebnica – Masłów – Kałowice – Masłów – Trzebnica – Marcinowo”
 • PDFzarz_50_165_2012.pdf - w sprawie wypłaty odszkodowania przez gminę Trzebnica za działkę gruntu, wydzieloną pod drogę publiczną, która z mocy prawa stała się własnością gminy Trzebnica
 • PDFzarz_50_166_2012.pdf - w sprawie powołania komisji do oceny prac w ramach ogłoszonego konkursu „Kronika Ekologiczna „
 • PDFzarz_50_168_2012.pdf - w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej na realizację zadania pn.:,,Wykonywanie usługi transportu publicznego w ramach komunikacji gminnej”:
  Zadanie nr. 1 - Trzebnica – miasto Zadanie nr. 2 – Trzebnica – Masłów – Kałowice – Trzebnica - Marcinowo
 • PDFzarz_50_169_2012.pdf - w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Gminy Trzebnica nr 0050.0164.2011 roku z dnia 2 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia ceny za przyjęcie odpadów na składowisku w Marcinowie
 • PDFzarz_50_170_2012.pdf - w sprawie opracowania i wprowadzenia Planu Obrony Cywilnej Gminy Trzebnica
 • PDFzarz_50_171_2012.pdf -w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej na realizację zadania pn.: „Wzmocnienie posadowienia budynku przeznaczonego na nową siedzibę Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy”
 • PDFzarz_50_175_2012.pdf - w sprawie  rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
 • PDFzarz_50_176_2012.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2012 rok PDFzarz_50_176_2012_zal1.pdf
 • PDFzarz_50_177_2012.pdf - w sprawie sprzedaży na własność w formie przetargu ograniczonego, nieruchomości komunalnej położonej przy ul. Henryka Brodatego Trzebnicy
 • PDFzarz_50_178_2012.pdf - w sprawie nabycia do zasobu komunalnego Gminy Trzebnica prawa własności do nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Skoroszów
 • PDFzarz_50_179_2012.pdf - w sprawie nabycia do zasobu komunalnego Gminy Trzebnica prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Świątniki
 • PDFzarz_50_180_2012.pdf - w sprawie sprzedaży na własność w formie przetargu ograniczonego nieruchomości komunalnej, położonej w miejscowości Raszów
 • PDFzarz_50_182_2012.pdf - w sprawie  rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
 • PDFzarz_50_184_2012.pdf - w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2013 i lata następne PDFzarz_50_184_2012_wpf_2013.pdf, PDFzarz_50_184_2012_wpf_2013_zal1.pdf, PDFzarz_50_184_2012_wpf_2013_zal2.pdf, PDFzarz_50_184_2012_wpf_2013_zal3.pdf
 • PDFzarz_50_185_2012.pdf - w sprawie projektu budżetu Gminy Trzebnica na 2013 rok PDFzarz_50_185_2012_budzet_2013.pdf, PDFzarz_50_185_2012_budzet_2013_tab1.pdf, PDFzarz_50_185_2012_budzet_2013_tab2.pdf, PDFzarz_50_185_2012_budzet_2013_tab3.pdf, PDFzarz_50_185_2012_budzet_2013_tab4.pdf, PDFzarz_50_185_2012_budzet_2013_tab4a.pdf, PDFzarz_50_185_2012_budzet_2013_tab5.pdf, PDFzarz_50_185_2012_budzet_2013_tab6.pdf, PDFzarz_50_185_2012_budzet_2013_tab7.pdf, PDFzarz_50_185_2012_budzet_2013_tab8.pdf, PDFzarz_50_185_2012_budzet_2013_zal1.pdf, PDFzarz_50_185_2012_budzet_2013_zal2.pdf, PDFzarz_50_185_2012_objasnienie_dochody.pdf, PDFzarz_50_185_2012_objasnienie_przychody_rozchody.pdf, PDFzarz_50_185_2012_objasnienie_wydatki.pdf
 • PDFzarz_50_189_2012.pdf - w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej na realizację zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni ul. Żołnierzy Września w Trzebnicy”
 • PDFzarz_50_194_2012.pdf - w sprawie powołania komisji celem przekwalifikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej
 • PDFzarz_50_196_2012.pdf - w sprawie zmian do zarządzenia nr 0050.1.2012 Burmistrza Gminy Trzebnica z dnia 2. stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
 • PDFzarz_50_197_2012.pdf - w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy
 • PDFzarz_50_201_2012.pdf - w sprawie przekazania w zarząd Trzebnickiemu Centrum Kultury i Sportu komunalnej nieruchomości gruntowej zabudowanej w Masłowcu
 • PDFzarz_50_202_2012.pdf - w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej na  sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie gminy Trzebnica